Nordiskt samarbete utökas under 2011

Ingenjörsamarbetet mellan de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark utökas under 2011. Under hösten 2010 har samtal förts i samarbetsorganet Nordic Defense Co-operation (NORDEFCO) och en gemensam aktivitetsplan är framtagen.

Resultatet efter en finsk brosprängning studeras. Foto: Niklas Björkdahl/Ing 2/Försvarsmakten

Det samarbete som tidigare mest omfattat diskussioner och erfarenhetsutbyte övergår nu mer och mer i praktisk form. Det är inom många områden som de nordiska länderna har gemensamma intressen. Ingenjörförbandens stöd vid strid i bebyggelse är ett område som studeras tillsammans. Andra områden där samarbetet utökas är broutveckling och konstruktion av camper vid internationella insatser. Här sker samarbetet både på teknik- och taktiksidan. Ammunitions- och minröjningsområdet är ytterligare något där beröringspunkterna mellan de nordiska länderna är många. Här kommer gemensamma teknikstudier att utvecklas.

Under vintern nästa år finns planer på att utbilda svenska fältarbetsdykare i Norge och till hösten kommer officerare och soldater från samarbetsländerna att gemensamt öva i Sverige. Det gemensamma kursutbudet vid respektive lands ingenjörskola för officersutbildning kommer att öka liksom antalet gästelever hos varandra. Samarbetet bedrivs i tre spår, utveckling, utbildning och träning av förband.
 
Samarbete och samövning har förekommit även under året som gått. Till exempel var representanter från Ing 2 inbjudna som observatörer vid sprängningen av två civila broar vid Suonenjoki i Finland under hösten. Broarna uppfördes 1968 av det finska vägverket och visade tydliga spår på slitage, vilket naturligtvis var orsaken till att de inte längre användes och därmed skulle avlägsnas. Då det finska ingenjörregementet fick erbjudandet att spränga broarna antog man snabbt utmaningen då det passade mycket väl in på ett flertal av deras kursers utbildningsmål.

De svenska observatörerna kunde efter sprängarbetsledarens genomgång konstatera att de finska och svenska metoderna för borr-, ladd- och tändplaner vid brosprängning är mycket lika. De finska kursdeltagarna kunde pröva flera olika tillvägagångssätt eftersom det var två identiska broar som skulle förstöras. Bland annat prövade man två olika metoder för att borra in laddningarna i konstruktionen men också flera olika varianter av laddningar.

Resultatet blev det förväntade och de skyddsåtgärder som vidtagits var tillräckliga. De finska kursdeltagarna hade genomfört en lyckad utbildning och lärt sig mycket om den svåra konsten att genomför sprängningsarbeten i befolkade områden utan att skada omgivningen.