Låg sannolikhet för nya överklaganden av vindkraft

Det finns lagstiftning som reglerar vad som ska ske inför planering och tillstånds- och lovgivning av höga objekt, till exempel vindkraftverk. En del av processen är att Försvarsmakten ska tillfrågas för att bland annat bedöma om ett uppförande kan påverka den militära verksamheten vid flygplatserna, som är ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Förvarsmakten har redovisat så kallade stoppområden kring några flygplatser som används av myndigheten.

Dessa stoppområden är så utformade att deras påverkan på omgivningen inte ska bli större än vad Försvarsmakten anser vara nödvändigt. Det är Försvarsmaktens avsikt att lämna yttranden med erinran mot uppförande av nya vindkraftverk i dessa stoppområden med hänsyn till totalförsvarsintresset.

Ända sedan början av hösten har Försvarsmakten varit tydlig med att myndigheten accepterar de vindkraftverk som redan har uppförts inom de nya stoppområdena och som har tillkommit efter en korrekt process.

Försvarsmakten har överklagat ett antal vindkraftsärenden. I de fall som Försvarsmakten har överklagat är skälet att den process som berörs ovan har brustit. Försvarsmaktens intresse ligger alltså inte i att dessa vindkraftverk rivs, utan i att den föreskrivna processen respekteras. Överklagandena har nu sin gång. Efter hand kommer yttranden och ställningstaganden från de instanser som berörs. Försvarsmakten kommer att studera dessa och ta ställning till dem från fall till fall.

Det är Försvarsmaktens bedömning att sannolikheten för ytterligare överklaganden av detta slag i redan påbörjade ärenden är låg. För närvarande är inga sådana nya överklaganden aktuella. Eventuella nya överklaganden som rör redan byggda vindkraftverk ska övervägas bara om dessa innebär allvarliga begränsningar för Försvarsmaktens verksamhet.

Om det mot förmodan visar sig att nya ärenden, det vill säga ärenden om bygglov och/eller miljötillstånd som har inletts efter det att Försvarsmakten offentliggjorde sina stoppområden den 4 oktober 2010, inte hanteras korrekt kan det inte uteslutas att Försvarsmakten anser det nödvändigt att överklaga något nytt ärende i framtiden. Överklaganden kan heller inte uteslutas om myndigheternas beslut om bygglov eller miljötillstånd går emot Försvarsmaktens yttrande. Försvarsmaktens strävan är emellertid att sådana situationer ska undvikas.

Det saknas samlad dokumentation på nationell nivå av statusen för bygglovs- och tillståndsärenden för vindkraft. Det går inte heller av tillgängliga data att läsa ut vilka bygglov som faktiskt har lett till att vindkraftverk har byggts. För att få ett bättre faktaunderlag har Försvarsmakten därför hemställt om uppgifter från de kommuner och länsstyrelser som berörs av Försvarsmaktens stoppområden.

Genom att offentliggöra stoppområden och genom att ge information till berörda aktörer, inte minst kommuner och länsstyrelser, har Försvarsmakten nu bidragit till att sprida kunskap både om Försvarsmaktens behov och om hur processen bör gå till. Försvarsmakten är beredd att fortsätta dialogen med berörda för att ytterligare förbättra processen.