Hanteringen av ammunition ses över

Försvarsmakten har skrivit avtal med Nammokoncernen om ett gemensamt projekt som ska pröva förutsättningarna för ett partnerskap inom ammunitionslogistik. Syftet är att se om det går att frigöra pengar till den operativa verksamheten.

Regeringen ställer krav på Försvarsmakten att pröva om stödverksamhet kan utföras i andra former, exempelvis offentlig-privat samverkan, OPS. Syftet är att se om resurser kan frigöras till förmån för den operativa verksamheten. Insatsförsvaret med anställda soldater som ska vara fullt uppbyggt framåt 2019, kommer att bli dyrare än värnpliktsförsvaret.

Försvarsmakten har tidigare överfört stödverksamhet till privata företag, men då genom outsoucing, exempelvis av lokalvård, militärrestauranger, varven och underhåll av skolflygplanet SK 60.

– Det här är första gången Försvarsmakten planerar att gå in i ett strategiskt partnerskap och vi uppfattar att det ligger helt i linje med regeringens krav, säger Bengt Andersson, Försvarsmaktens logistikchef.

Gemensamt projekt

Det som Försvarsmakten och Nammo nu skrivit avtal om, är ett gemensamt projekt som ska pröva förutsättningarna för ett strategiskt partnerskap. Parterna delar på projektkostnaderna och slutsatserna beräknas kunna presenteras första kvartalet 2012.

Under Försvarsmaktens förberedelsearbete har ammunitionslogistik bedömts som ett lämpligt område. Bengt Andersson säger att det finns flera skäl.

– Framför allt bedömer vi att verksamheten troligtvis kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt av ett företag som har detta som sin kärnverksamhet. Ett annat skäl är att det handlar om en avgränsad verksamhet som myndigheten, ifall målen inte skulle nås, kan ta tillbaka.

Att ammunitionslogistiken är omgärdat av komplicerat regelverk ser Försvarsmakten som en fördel. Det kan ge värdefulla lärdomar till andra OPS-projekt.  På sikt ser dessutom Försvarsmakten möjligheter att åstadkomma ett nordiskt försvarssamarbete inom området.

Begränsa spridningen av hemlig information

Motivet till att Försvarsmakten väljer att driva projektet med endast en aktör är att begränsa spridningen av hemliga uppgifter. Regeringen har godkänt undantag från lagen om offentlig upphandling. En avgörande fråga som projektet måste reda ut är hur ett partnerskap ska fungera så att konkurrensen inte blir snedvriden vid upphandlingar.

– Vi ska fortsätta konkurrensutsätta upphandling av ammunition och destrueringstjänster oavsett om vi går in i ett partnerskap eller inte. Vid de tillfällena kommer Nammo konkurrera på samma villkor som andra försvarsindustrier, säger Bengt Andersson och tillägger att under projekttiden gäller  en strikt informationspolicy mellan projektet och Nammo.

75 till 100 anställda kan bli överförda

I dag hanterar Försvarsmakten ammunitionslogistiken i egen regi. Om myndigheten, och Nammo efter projektets genomlysning bestämmer sig att gå vidare med ett partnerskap, kommer verksamheten troligtvis drivas i ett av Nammokoncernen nystartat dotterbolag med säte i Sverige. De cirka 75 till 100 anställda som blir berörda, kommer i så fall att överföras dit.