Förslag på ny lagstiftning välkomnas

Försvarsmakten välkomnar de förslag på ny lagstiftning som lämnas i dag till försvarsministern i slutbetänkandet Personalförsörjningen i ett reformerat försvar.

Merparten av de anställda soldaterna ska i framtiden jämsides med sitt militära uppdrag, studera eller jobba utanför Försvarsmakten. Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten

Kammarrättspresidenten Thomas Rolén har som särskild utredare sett över och föreslagit åtgärder som behövs för att kunna anpassa Försvarsmaktens personalförsörjning till myndighetens nya uppgifter och behov. Slutbetänkandet är fortsättningen på den samhällsreform som inleddes när värnplikten i praktiken avvecklades den 1 juli 2010.

Slutbetänkandet innehåller bland annat förslag till lagstiftning för att säkra bemanningen av Försvarsmaktens internationella militära insatser, samt även lagstiftningsförslag för att skapa ett särskilt skydd för den enskilde arbetstagaren i samband vid militär tjänstgöring.

Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö är positiv till de förslag som gör det möjligt att under en tidsbegränsad tid anställa så kallade tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Det vill säga kvinnor och män som jämsides med sitt militära uppdrag studerar eller jobbar utanför Försvarsmakten.

– Vi har tidigare tillsammans med våra fackliga organisationer tecknat kollektivavtal om anställningsvillkor för de soldater som ska tjänstgöra kontinuerligt hos oss, men vi saknar ett regelverk så att vi kan anställa tidvis tjänstgörande soldater, säger Per-Olof Stålesjö.

När den nya insatsorganisationen är fullt utbyggd framåt 2018-2019 ska merparten av de anställda soldaterna vara av kategorin tidvis tjänstgörande.

– Vi behöver de verktyg som föreslås i betänkandet för att kunna fortsätta förändringsarbetet. Nu hoppas vi att riksdagen tar beslut om lagförslaget under 2011 så vi kan börja tillämpa det senast under andra halvåret 2012.

Per-Olof Stålesjö tillägger att Försvarsmakten får nu mer i detalj studera förslagen till åtgärder i betänkandet som myndigheten bör ta ställning till för att möjliggöra det nya personalförsörjningssystemet.