Svenska amfibieförband i internationell övning

En konflikt har sedan länge pågått mellan två nationer där minoritetsgrupper blivit trakasserade och får inte leva efter samma rättigheter som andra invånare. Konflikten har intensifierats och våldet har ökat markant. FN har därför beslutat att sända in marina enheter för att få ett slut på konflikten. Det här skulle kunna vara taget direkt från verkligheten, men den här gången är det övning.

Soldater ilastar stridsbåt efter att ha bevakat ett fort under natten. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Övningen som nu pågår på den engelska sydkusten går under benämningen Fost, Flag Officers Sea Training. Totalt ingår 26 marina nationer i övningen som syftar till att öva marina operationer i en internationell miljö.

– Den här övningen ökar amfibieförbandets interoperabilitet. Jag ser också denna övning som ett avstamp att lämna värnpliktsförsvaret och gå mot insatsberedda förband, säger chefen för amfibiebataljonen, överstelöjtnant Patrik Gardesten.

För Amfibieregementet och det nederländska amfibiestridsstödsfartyget är den här övningen en fortsättning på den samövning som inleddes redan i september på den svenska ostkusten.

Denna övning inleddes med olika moment och integreringsövningar för att få alla nationer att bli samspelta.

För amfibieskyttekompaniets del har det genomförts övningar med helikopter, landstigningar och evakueringar. En viktig parameter är väder och vind och inte minst tidvatten som man måste ta hänsyn till.

Samtidigt som moment övades, planerade den svenska staben tillsammans med nederländska och engelska kollegor, för olika operationer.

– Förutom att övningen ökar den amfibiska förmågan, ger den samtidigt bra övning för stabspersonalen. Amfibieförband fungerar normalt helt autonomt, det är en utmaning att nu vara en del i ett större sammanhang, säger Gardesten.

Nu när övningen är inne i sin fjärde vecka går den in i en genomförandefas där olika operationer ska genomföras.

Interoperabilitet

Med interoperabilitet menas förmågan att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Det sker genom att tjänster utbyts mellan och utnyttjas av olika system, militära enheter eller militära styrkor. Uppnås genom en internationell standardiseringsprocess.