På rätt väg med intern styrning och kontroll

Ekonomistyrningsverket bedömer i en rapport att olika åtgärder som Försvarsmakten vidtagit kommer att bidra till en bättre intern styrning och kontroll.

Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnade i går på regeringens uppdrag sin uppföljning av Försvarsmaktens arbete med att stärka den interna styrningen och kontrollen.

ESV konstaterar att Försvarsmaktens uppmärksammat samtliga förslag som ESV tidigare har lämnat och att flera åtgärder också har införts på det sätt som ESV föreslagit.  Det har till exempel gällt förtydliganden av ansvarsförhållandena för ledande befattningshavare, utvecklingen av en sammanhållen planerings- och uppföljningsprocess samt ekonomiutbildning för chefer i Högkvarteret.

ESV lyfter också fram andra åtgärder som Försvarsmaktens vidtagit, som bildandet av en ny planerings- och uppföljningsavdelning samt införandet av det integrerade ekonomi- och resursledningssystemet PRIO.

– Det är glädjande och ett tecken på att vi är på rätt väg att ESV ser att Försvarsmakten vidtagit ett stort antal åtgärder för att förbättra den interna styrningen och kontrollen, säger generaldirektör Ulf Bengtsson.

ESV ger Försvarsmakten förslag till ytterligare åtgärder, till exempel kring ekonomiutbildning, ekonomidirektörens roll och inrättandet av en central så kallad controllerfunktion. Ulf Bengtsson säger att dessa förslag ska nu analyseras för att se hur Försvarsmakten ska gå vidare i arbetet med intern styrning och kontroll.