Nya riktlinjer för bedömning av vindkraftsärenden

Försvarsmakten har i dag fattat beslut om nya riktlinjer för bedömning av vindkraft i närheten av militära flygplatser. En tillfällig gräns för etablering av vindkraftverk i anslutning till militära flygplatser har varit en radie på 40 kilometer. Lokala anpassningar har gjorts utifrån den flygverksamhet som bedrivs.

Jas 39 Gripen Foto: Håkan Brandt
Carl-Johan Edström, pilot och sektionschef på Försvarsmaktens flygförbandsproduktion.
Carl-Johan Edström, pilot och sektionschef på Försvarsmaktens flygförbandsproduktion. Foto: Torbjörn F Gustafsson/ Försvarsmakten
Carl-Johan Edström, pilot och sektionschef på Försvarsmaktens flygförbandsproduktion. Foto: Torbjörn F Gustafsson/ Försvarsmakten

De faktorer i Försvarsmaktens militära flygverksamhet som framför allt har påverkat bedömningen av de specifikt militära behoven är flygning med visuella referenser, uppsökande av marksikt över havsområden, lågflygning, start i radarkolonn och behovet av markbaserad väderradar. Alla dessa faktorer har beaktats med utbildning, övning och insats som utgångspunkt och utgående från flygsäkerheten och möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter. 

Nya stoppområden

En tillfällig gräns för etablering av vindkraftverk i anslutning till militära flygplatser har varit en radie på 40 kilometer. Denna gräns har nu anpassats till de lokala förutsättningarna vid samtliga militära flygplatser. Utbredningen av de nya stoppområdena finns att tillgå i beslutet.

I de områden inom vilka Försvarsmakten hädanefter avser motsätta sig etablering av nya vindkraftverk finns på några platser redan sådana verk etablerade. I de fall där bygglov och/eller miljötillstånd har beviljats på grundval av ett korrekt och fullständigt beslutsunderlag med beaktande av totalförsvarets intressen har Försvarsmakten inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.

I de fall där Försvarsmakten lämnat förhandsbesked angående vindkraftsetablering och ingen bygglovs- eller miljötillståndsprocess påbörjats uppmanas vindkraftsintressenter att vara observanta på de nya områden som omfattas av detta beslut. 

Där Försvarsmakten på grund av det tidigare preliminära stoppet på 40 kilometer kring flygplatserna har lämnat preliminärt besked uppmanas vindkraftsintressenter att inkomma med förnyad förfrågan. 

Militär flygverksamhet

De stoppområden som nu presenteras ger Försvarsmakten fortsatt möjlighet att bedriva den militära flygverksamheten enligt de övergripande kraven på vår militära insatsförmåga.

– Vår fortsatta möjlighet till att utbilda piloter, öva insatsförband samt genomföra nationella eller internationella insatser med bibehållen flygsäkerhet har varit centralt i arbetet med att ta fram de nya stoppområderna, säger Carl-Johan Edström som är pilot och sektionschef på Försvarsmaktens flygförbandsproduktion.

Civil och militär flygverksamhet har olika förutsättningar, och reglerna för flygsäkerheten skiljer sig därför åt. Det är också så att andra regler gäller i andra länder.

– Detta är vi medvetna om, men vi utgår från den svenska Försvarsmaktens förutsättningar och behov och håller oss till svenska regelverk när vi svarar på remisser, säger Carl-Johan Edström.