Det nödvändiga arbetet som inte syns

Under övningar, såväl nationella som internationella, finns ett flertal funktioner som oftast inte syns men som är ett måste för ett lyckat flyguppdrag. Inför varje flygpass under övningen Joint Warrior i Skottland finns ett 20-tal personer på plats för förbereda materiel, ta fram fakta om fienden och göra planläggning inför flygpassen.

Katarina Zakari gör översyn av en flyghjälm. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten

– Vår uppgift under övningar är att se till att flygförarnas personliga utrustningar är hela och funktionsdugliga. Varje dag görs en service på utrustningarna och veckovis genomförs en lite mer omfattande service, säger Katarina Zakari på F 21:s säkerhetsmaterielsektion.

Den materiel som används under övningen är transporterad från F 21 i Luleå till Skottland. Bland annat ingår utrustning för provtryckning av piloternas G-dräkter. När piloterna kommer tillbaka efter ett flygpass lämnas utrustningen in för översyn och eventuella fel åtgärdas.

– Det roliga med att öva utomlands är att vi får kontakt med andra länders motsvarighet till vår funktion. Då kan vi byta erfarenheter och kunskaper. På just den här övningen är det extra roligt att få arbeta ihop med F 17:s personal som också är på plats, tycker Katarina innan hon skyndar iväg till nästa service.

Mission support element

Men säkerhetsmaterielpersonal är inte de enda som är på plats för att allt ska fungera och planen ska kunna flyga.

Uppgiften för mission support element (MSE) är att förse flygdivisionerna med aktuellt underlag om motståndarens uppträdande och taktik. De ger också piloterna uppdrag att hämta in information om motståndarens taktik, uppträdande och gruppering. Efter varje genomfört flygpass analyseras underlaget och kan spridas till andra divisioner och chefer om det behövs.

Vid MSE finns också mission support officers (MSO). De är navet i all planläggning av alla flygningar, det som på internt språk kallas flygföretag. MSO jobbar i ett tidsspann mellan fyra och tio timmar inför varje företag. Det är dessa brett utbildade officerare som ser till att flygförarens behov av färdplanering, navigering, bränsle och vapenlast tillgodoses. De svarar också för luftrumskoordinering och andra aspekter när det gäller flygsäkerheten. Efter genomfört flygföretag utvärderas och analyseras insatsen av MSO och pilot för att de ska kunna göra anpassning av taktik i framtiden.

Den tredje delen av MSE är EWSO, electronic warfare support officer.
EWSO ska ge piloterna en uppfattning om hur telekrigshotet ser ut. Det kan till exempel röra sig fiendens möjligheter att störa radar eller hot från marken i form av exempelvis luftvärn.

Under varje flygning samlar JAS-planen in information om bland annat radarstörning. Den informationen lämnas sedan till EWSO för bearbetning.