Vardag för svenskarna i Sudan

Arbetet med att stödja Sudan i återuppbyggnaden efter de utdragna och svåra inbördeskrigen ser en ny dag. FN:s arbete i landet har pågått 5 år, 4 månader och 21 dagar. Det är en stor och omfattande insats i ett land som led svåra umbäranden under nära 24 års inbördeskrig. Svårtillgänglig terräng och underutvecklad infrastruktur. Därtill skall läggas det faktum att tiden från april till och med oktober är regnperiod. Det gör det redan svårframkomliga vägnätet näst intill obrukbart. I denna insats och denna miljö verkar "Joint Monitoring and Coordination Office, JMCO" och i dess mitt verkar svenska officerare. Det är deras vardag som här beskrivs.

Patrullering i besvärlig terräng Foto: Peter Östbring/Försvarsmakten

Det är dagen efter de senaste överläggningarna mellan de forna stridande parterna. 124 möten har genomförts sedan 2005 då fredsavtalet skrevs på av de två största parterna i konflikten, National Congress Party (NCP) och Sudan People Liberation Movement/Army (SPLM/A). Det är många ärende som avhandlats. Det diskuteras ärende av såväl omfattande som ringa natur. JMCO är Force Commanderns instrument för genomförande av dessa möten på högsta militära nivå. Lösningar som präglas av konsensus och varaktighet är det som eftersträvas.

FNs insats i södra Sudan omfattar ca 10000 män och kvinnor. Det är en integrerad mission. Med det avses att de militära, polisiära och civila delarna jobbar sida vid sida med samma mål, varaktig fred i Sudan. Under året har val genomförts. Ett stort framsteg. Efter det kommande årsskiftet skall det hållas folkomröstning. Antingen röstar befolkningen för ett självständigt södra Sudan eller för en fortsatt gemensam sudanesisk republik. Utmaningarna inför denna omröstning är många och FN:s uppgift är att bistå de sudanesiska myndigheterna med alla aspekter kopplade till en fortsatt positiv utveckling, oavsett resultatet av folkomröstningen.

JMCO är en relativt liten stab med ca 20 medarbetare. Den kulturella mixen är omfattande. Officerare från Sverige, Tyskland, Norge, Danmark, Indien, Bangladesh, Pakistan, Egypten, Nigeria, Ryssland, Rwanda, Malaysia, Brasilien och naturligtvis Sudan jobbar med att ordersätta verksamheten för observatörerna ute i fält, sammanställa rapporterna från de sex olika sektorerna, identifiera och utreda eventuella brott mot fredsavtalet, stödja parterna med förslag på vägen framåt och på en rad områden säkerställa att fredsavtalet implementeras och att FN:s mandat fullföljs.

Det tar oss osökt tillbaka till början - Arbetet med att stödja Sudan i återuppbyggnaden efter de utdragna och svåra inbördes krigen ser en ny dag. Det är torsdag morgon. Klockan är 0715 lokal tid. Staben vaknar till liv. Nattens rapporter från sektorerna läses, sorteras och arkiveras. Signifikanta händelser läggs in i förberedelserna för den dagliga morgongenomgången. Eller genomgångarna faktiskt. Klockan 0830 ringer konferenstelefonen och JMCO sammankopplas med UNMIS högkvarter i Khartoum. Force Commandern uppdateras om händelseutvecklingen de senaste 24 timmarna samt vad som kan förväntas de kommande dygnen. JMCO delger ärende som kan vara potentiella brott mot fredsavtalet samt större koordineringsbehov vad avser logistiken i Operationsområdet. Det är stort. Större än Sverige. Klockan 0900 bryts förbindelsen med Khartoum och förberedelser övergår till att presentera arbetsläget för den egna staben. Vad har hänt, vad fokuserar vi på för stunden, vad behöver göras, tidsaspekter och prioriteringar. Därefter ägnas resterande del av arbetsdagen åt att kategorisera och analysera det enorma flödet av information. Vad skall lyftas in som diskussionspunkter vid nästkommande överläggning mellan parterna?

Var fjortonde dag samlas de båda parterna med FN:s Force Commander som ordförande för överläggningar. JMCO staben står för alla förberedelser. Under två dagar sker diskussioner och överläggningar. Konsensus kring alla ärenden på agendan är viktigt. Varaktighet är ju önskvärt. Resultaten hanteras av JMCO staben och dessa delges parterna och övriga delar av FN. Framsteg är önskvärt. Framsteg är ett måste och framsteg är faktiskt en realitet. JMCO är motorn och i dess mitt återfinns svenska officerare. En dag är tillända men många återstår. Återförening och förlåtelse kan ta tid. Och tid har vi. Eller som en sudanes påtalade vid en sammankomst i Juba - "Ni har klockan men vi har tiden".