SSR – framtidens stöd till Kosovo

KFOR (Kosovo Force) har sedan 1999 anpassat truppbidraget i takt med att utvecklingen i Kosovo gått framåt. KFOR-insatsen anses av många vara den lyckade insatsen och Sveriges huvuduppgifter går nu mot att verka inom ramen för samverkan och säkerhetsektorssreformen, SSR.

Sverige har två rådgivare till Ministeriet för Kosovos säkerhetsstyrka i frågor om rekrytering, civil-militära relationer och genderfrågor. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Världssamfundet har länge sett att varaktig fred i ett tidigare konfliktdrabbat område inte enbart kan uppnås med en militär fredsfrämjande insats. Samhället måste också byggas upp från grunden, med demokratin som utgångspunkt. Därför behövs samlade fredsfrämjande insatser, där både militära och civila delar ingår, med uppgift att inte bara skapa fred, utan framförallt att bevara den. Då krävs insatser för långsiktig uppbyggnad av demokratiska institutioner. Försvarsmakten bidrar till detta genom säkerhetssektorsreformen, SSR, i Kosovo.

Begreppet Säkerhetssektor syftar på de myndigheter och aktörer som direkt påverkar och har makten över säkerheten i ett land. Den omfattar försvar, polis, rättsväsende och privata säkerhetsföretag. Syftet med SSR är att bidra till utvecklingen av en legitim säkerhetssektor som kan ställas till svars för sina handlingar och på så vis bidrar till en demokratiserings- och välståndsutveckling i landet. En reform av säkerhetssektorn har stor betydelse för utvecklingen och för att åstadkomma demokratisering och stabilitet i en region.

Sverige har deltagit med stöd till SSR i Kosovo sedan 2007. Försvarsmaktens SSR-engagemang utgörs framför allt av rådgivning och hjälp till självhjälp. Det är inte frågan om omfattande resurskrävande insatser, utan att tillhandahålla kvalificerad expertis inom olika kompetensområden. Utöver det sedvanliga utvecklingssamarbetet som går via Sida, har Sverige utökat sitt stöd till SSR i Kosovo de senaste åren. Sedan hösten 2007 bidrar Sverige med såväl militär som civil personal för att stödja uppbyggnaden av säkerhetsstrukturerna.

Det internationella samfundets engagemang i Kosovo syftar till att stödja de senaste årens utveckling mot en fungerande europeisk demokrati och rättssamhälle. Fortsatta framsteg inom SSR är avgörande för en normalisering och demokratisering och närmandet till EU och Nato. SSR är ett viktigt led i en successiv urfasning av den internationella militära närvaron, en gradvis övergång till helt civilt engagemang för det internationella samfundet och på sikt ett tillbakadragande.

Just nu har den svenska kontingenten fyra personer som arbetar med SSR. Två jobbar som rådgivare till Ministeriet för Kosovos säkerhetsstyrka i frågor om rekrytering, civil-militära relationer och genderfrågor. Sverige har också en rådgivare som tjänstgör vid det
svenska sektionskansliet i Pristina. Han stödjer chefen för sektionskansliet avseende Försvarsmaktens bidrag till SSR. Den fjärde rådgivaren arbetar med det nationella krisledningscentret SitCen (Situation Center Kosova).