Försvarsmakten vill inte pausa Prio

– Det finns inga skäl att göra en paus i införandet av det integrerade resurs- och ekonomiledningssystemet, Prio, eftersom det skulle innebära betydande merkostnader för Försvarsmakten, säger flottiljamiral Thomas Engevall, chef för Prio-införandet.

Försvarsdepartementet har i en anmodan begärt att få veta vilka konsekvenserna skulle bli om Försvarsmakten gör en paus i införandet av system Prio, med anledning av Statskontorets granskning. Frågorna handlar om eventuella möjligheter att göra ett uppehåll i införandet, hur säkerhetslösningarna ser ut, om Prio-arbetet påverkar Försvarsstrukturkommitténs arbete samt vilka överväganden Försvarsmakten gjort för att ta ställning till en paus.

Försvarsmakten framförde redan i januari vikten av att fullfölja införandet enligt tidplan och att några alternativ till att fortsätta inte är realistiska.

– Vi har gjort en analys av konsekvenser och risker vid en eventuell paus, förklarar Thomas Engevall. Vi kan konstatera att det inte finns några skäl till ett avbrott i införandet. Arbetet löper för närvarande på enligt plan när det gäller såväl funktionalitet, tidplaner som ekonomi.

En paus skulle försena införandet av de nyttor som PRIO syftar till att ge. Dessutom skulle det leda till betydande merkostnader för vilka det inte finns någon avdelad finansiering eller budget. Omfattningen är av en sådan storlek att den bedöms ge en påverkan på Försvarsmaktens totala förmåga och kräver därför en omprioritering alternativt ett resurstillskott.

Dessutom skulle en paus i nuläget innebära risker för att den kompetens som både Försvarsmakten och leverantören byggt upp går förlorad, så att det i realiteten skulle medföra ytterligare förseningar med tillhörande merkostnader.