Skadat regeringsplan till USA för bedömning

Regeringsplanet som skadades vid ett tillbud i Afghanistan i april ska nu transporteras till verkstad för teknisk undersökning och bedömning. – Det har Försvarsmakten beslutat efter en utredning. Vi hanterar detta enligt rutin för skadat flygplan, säger överstelöjtnant Fredrik Bergman, ställföreträdande chef för Flygvapenavdelningen på Högkvarteret.

I slutet av april skadades nosstället på ett av regeringsplanen när det taxade ut för att starta från Marmals flygfält utanför Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Flygplanet har sedan dess varit kvar i Afghanistan.

Flygplanet kommer nu att monteras isär och transporteras till verkstad. Det är den amerikanska tillverkaren Gulfstream som fått uppdraget att gör en fördjupad teknisk undersökning efter det att Försvarets Materielverk (FMV) genomfört och avslutat en upphandling. Gulfstream har skickat ett serviceteam till Afghanistan för att montera isär planet och förbereda transporten till USA som kommer att ske i juli. Efter undersökningen fattas beslut om vidare åtgärder.

Den preliminära prognosen är att flygplanet kan tas i drift igen till årsskiftet. Processen går just nu enligt plan och det föreligger inga förseningar.

– Försvarsmakten har få flygplan av denna typ vilket gör att vi inte själva har expertkunskap eller organisation för att hantera den här typen av skador. Därför förlitar vi oss i det här fallet på externa underhållsleverantörer, säger Fredrik Bergman.

Flygplanet repareras inte i Afghanistan eftersom det är oerhört kostnadsdrivande att reparera där då det krävs att man skickar dit ett stort serviceteam inklusive utrustning och materiel. En reparation i Afghanistan beräknas också ta dubbelt så lång tid. Utöver detta är det en komplicerad och riskfylld miljö med ett ogynnsamt klimat med höga temperaturer och sandstormar.

Den totala kostnaden för teknisk bedömning och eventuell reparation är ännu inte klar. Men analyser har påvisat att det är det mest kostnadseffektiva alternativet för Försvarsmakten.

Vad som orsakade tillbudet i april utreds av Försvarsmakten på begäran av SHK, Statens haverikommission. Utredningen pågår.

Försvarsmakten har till uppdrag att tillhandahålla statsflyget. Att regeringsplanet efter skadan inte varit i drift innebär inga operativa begränsningar eftersom Försvarsmakten har satt in ett SAAB 340 (propellerplan) istället. Statsrådsberedningen har därmed tillgång till två plan så som det regleras i Statsflygsförordningen. Prioritering av flygvapnets resurser sker i enlighet med fastställd rutin.