Mot gemensamma mål

Försvarsmakten ska arbeta med sex strategiska förändringsmål, där högkvarter, förband, skola och centra med anställda har ansvar att göra sitt yttersta för att dessa mål ska uppnås. Just dessa mål var föremål för diskussion under större delen av överbefälhavare, Sverker Göransons besök vid Eksjö garnison. Med på besöket var även personaldirektör Per-Olof Stålesjö och chefen för Prod Armé Bengt Svensson.

Överbefälhavare Sverker Göranson pratar brobyggnation med elever från Fältarbetsskolan vid sitt besök i Eksjö. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Vapen- och ammunitionssökhunden Certa får en välförtjänt belöning efter sin förevisning.
Vapen- och ammunitionssökhunden Certa får en välförtjänt belöning efter sin förevisning. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
En garnisonsgemensam satsning är ombyggnationen av det gamla ridhuset, som just nu byggs om till en modern utbildningsanläggning för ammunitions- och minröjning.
En garnisonsgemensam satsning är ombyggnationen av det gamla ridhuset, som just nu byggs om till en modern utbildningsanläggning för ammunitions- och minröjning. Foto: Maria Claesson/Swedec/Försvarsmakten
Överbefälhavaren i samtal med personal från Swedec.
Överbefälhavaren i samtal med personal från Swedec. Foto: Maria Claesson/Swedec/Försvarsmakten
Vapen- och ammunitionssökhunden Certa får en välförtjänt belöning efter sin förevisning. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
En garnisonsgemensam satsning är ombyggnationen av det gamla ridhuset, som just nu byggs om till en modern utbildningsanläggning för ammunitions- och minröjning. Foto: Maria Claesson/Swedec/Försvarsmakten
Överbefälhavaren i samtal med personal från Swedec. Foto: Maria Claesson/Swedec/Försvarsmakten

De sex målen är; förändra personalförsörjningen, öka tillgängligheten, öka attraktionskraften, öka förmågan att verka med andra, effektivisera administrativt stöd och logistik och stärk värdegrunden genom handling. Många av målen är sedan en tid tillbaka redan igång och effekterna märks vid garnisonens förband. Vilket också påtalades av överbefälhavaren, ÖB. Det mål som det arbetas mest med just nu är förändringen av personalförsörjningen.

Att anställa 4 000 soldater varje år är en utmaning och för att lyckas med detta måste Förvarsmakten öka attraktionskraften.
– Att arbeta i Försvarsmakten ska vara utvecklande, annorlunda, spännande, skapa gemenskap och definitivt vara meriterande. Här har alla ni en viktig roll, genom att verka, synas och respekteras, framförde ÖB till garnisonens anställda vid personalsamlingen.

Under dagen fick ÖB, personaldirektören och C Prod Armé följa en del av förbandens verksamhet och vilken utveckling som skett de senaste åren. Vid Ing 2 fick de möjlighet att ta del av ammunitions- och minsökning med hjälp av hundekipage med inriktning mot vägsök. En grupp specialiserade inom ammuntions- och minröjning visade hur man oskadliggör upphittad ammunition. Vid båda momenten fanns det personal med erfarenheter från Afghanistan. Vilket bidrog till att efterföljande diskussioner blev av erfarenhetskaraktär, vad som varit bra och vad som kan göras bättre. Slutligen beskrev Fältarbetsskolan sin utbildning och hur man praktiskt genomför den. Just nu genomförs det en kurs i brobyggnation vilket gjorde att ÖB:s frågor till eleverna handlade om bärighet, hur lång tid det tar att bygga och vilken livslängd bron har.

Direkt efter lunch var det Swedec som förevisade del av deras verksamhet. När ammunitionsröjningsrobot 5 visades fick ÖB själv möjlighet att testköra. Därefter visades en tillfälligt sammansatt sökgrupp från Swedec hur ett VP-sök (vulnerable point) genomförs, det vill säga hur man med hjälp av minsökare söker på områden där man misstänker att hemmagjorda bomber kan finnas. Swedec har fått i uppgift att utforma en metod för denna form av sök för personal som inte har ammunitions- minröjningsutbildning.

Avslutningsvis samlades garnisonens personal för att höra ÖB:s syn på hur vi ska arbeta för att nå de strategiska förändringsmålen.
– Efter hand ska vi hjälpas åt att lösa utmaningar och uppgifter, det är då vi bygger broar, avslutade ÖB dagen i Eksjö med att säga.