Internationell arbetsskyldighet - så kan du få jobb utomlands

Internationell arbetsskyldighet är ett solidariskt ansvar för alla anställda i Försvarsmakten. Genom denna skyldighet klarar medarbetarna gemensamt att lösa de uppgifter som riksdagen ställt på Försvarsmakten.

Frågan har diskuterats i en partssammansatt utvecklingsgrupp under en längre tid. ÖB:s beslutsavsikt slutsamverkas den 30 juni med arbetstagarorganisationerna.

I höst ska Försvarsmaktens alla medarbetare placeras i befattningar i en ny organisation som ska börja gälla från 2011. Inriktningen är att det ska finnas ett krav på internationell arbetsskyldighet för alla befattningar – oavsett om de är civila eller militära. ÖB:s avsikt är att fatta beslut den 1 juli.

Om myndigheten tar beslut om att alla befattningar i organisationen 2011 ska ha krav på internationell arbetsskyldighet, så innebär det att både civila och militära medarbetare kommer att få frågan om de vill omreglera sin anställning.

Om medarbetaren svarar ”ja” så innebär den nya anställningen att medarbetaren har möjlighet att få tjänstgöra utomlands. Å andra sidan kommer medarbetare som saknar relevant kompetens inte att skickas ut och vid den individuella planeringen som medarbetaren gör tillsammans med sin chef, kommer även hänsyn tas till medarbetarens sociala situation och hälsa.

Grunderna för hur hänsyn ska tas till den enskilde vid eventuell tjänstgöring framgår av ett särskilt direktiv som följer med beslutet. Svarar hon eller han ”nej” så riskerar medarbetaren att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eftersom det inte finns någon befattning att placera anställda på som inte kräver internationell arbetsskyldighet.

Internationella arbetsuppgifter

Utöver insatser har myndigheten en mängd andra internationella åtaganden, exempelvis som attachéer, lärare vid utländska skolor och inom ramen för EU samt andra internationella organisationer så som FN och NATO. Genom att svara ”nej” går medarbetaren miste om möjligheten att söka till de intressanta internationella arbetsuppgifter som Försvarsmakten kan erbjuda i dag. Här efterfrågas både civil och militär kompetens.

Nya uppgifter och krav

Bakgrunden till förändringen är Försvarsmaktens nya uppgifter där tjänstgöring internationellt är en naturlig del. I det tillgängliga försvar som regering och riksdag har beställt ska förbanden kunna göra insatser i både Sverige och utomlands. Ingen särskild utlandsstyrka ska sättas upp som tidigare. Inte heller kommer det att krävas en ny och separat anställning för varje tillfälle som förband och personal ska skickas utomlands. Personal som är anställd i Försvarsmakten tjänstgör utomlands inom ramen för sin vanliga anställning.

Så här beskrivs Försvarsmaktens nya uppgifter:
• Försvarsmakten ska enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.
• Försvarsmakten ska avvisa kränkningar av vårt territorium, men också värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför detta.

Detta händer nu

Samverkan med arbetstagarorganisationerna sker den 30 juni och förbandschefer och HR-chefer informeras den 1 juli.

Om myndigheten tar beslut så kommer medarbetarna – utöver information de får av sin förbandschef och HR-chef - att få information hemskickad. Ytterligare information kommer att läggas ut på www.forsvarsmakten.se med länk på förstasidan under rubriken Myndigheten informerar. Det för att möjliggöra för medarbetarna att få mogna i sitt ställningstagande.