Inga beslut tagna när det gäller vindkraftverk

Försvarsmakten är en av många remissinstanser i vindkraftsärenden eftersom myndigheten ska bevara riksintresset för totalförsvaret. Men uppfattningen att Försvarsmakten säger kategoriskt nej till att uppföra nya vindkraftverk stämmer inte.

Försvarsmakten har dock synpunkter när det gäller kravet på hinderfrihet i närheten av flygplatser, det är alltså en ren flygsäkerhetsfråga. För närvarande pågår ett arbete med att tydliggöra flygvapnets behov av restriktioner för uppförande av nya vindkraftverk. Det exakta innehållet i skrivelsen är inte klart, det vill säga avstånd och exakt vilka platser det berör kan ändras både i positiv och i negativ riktning.

Uppgifter om att alla vindkraftverk inom 40 km från de flygplatser där Flygvapnet opererar ska rivas är felaktiga. Avsikten med ställningstagandet är att säkerställa att nya vindkraftverk inte uppförs inom det aktuella området. Det finns ett fåtal vindkraftverk vid enskilda flygplatser som står placerade mycket olyckligt ur flygsäkerhetsperspektiv och som därför eventuellt kan bli föremål för nedmontage. Men inga beslut är fattade.

Vindkraftverk stör Gripens radar

Vindkraftverk som ligger för nära flygplatser kan störa den metod som normalt används när flera Jas 39 Gripen startar och landar, en så kallad radarkolonn. Med hjälp av radar säkerställs avståndet till övriga Gripenplanen inom gruppen och till andra militära och civila flygplan. Detta sker med hjälp av dopplerradar, en radar som hittar mål som rör sig i luften, till skillnad mot en fartygsradar som är till för att detektera fasta föremål som öar, fyrar eller andra båtar. Vindkraftsverk som når något hundratal meter över marken och som roterar i relativt hög hastighet genererar dopplereffekt på reflekterade radarpulser. Det medför att flygplanradarn kan fellåsa på vindkraftverk istället för på framförvarande flygplan.

Detta är dock inte det enda som begränsar vindkraftverksbyggnation runt flygplatser. Det handlar dessutom om hinderfrihet i samband med start och landning respektive in- och utflygning.

Försvarsmakten arbetar just nu med att förbättra och förtydliga remissarbetet när det gäller vindkraftsärenden för att därmed underlätta för kommuner, länsstyrelser och vindkraftsföretag i sin planering. Med tanke på storleken på de områden i Sverige där det går att bygga vindkraft och regeringens vindkraftsmål, så borde det finnas goda möjligheter till samexistens mellan Försvarsmakten och vindkraftsutbyggnad.