Införandet av system Prio är på rätt väg

Statskontoret har på regeringens uppdrag sedan november 2005 granskat Försvarsmaktens införande av ekonomi- och resursledningssystemet Prio. Idag lämnade Statskontoret sin senaste rapport till regeringen. Statskontoret konstaterar att Försvarsmakten har genomfört flera förändringar och relevanta åtgärder i rätt riktning för att få ett stabilt och lyckat införande av system Prio.

– Statskontorets rapport ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg. Systemet är stabilt och alla flöden är igång, men införandet av nya och förändrade arbetssätt tar tid att ta till sig och det måste man ha respekt för, säger flottiljamiral Thomas Engevall, Chef för Prio-införandet.

Rapporten belyser även ekonomin kring system Prio. Statskontorets framför i sin rapport att den totala kostnaden för införandet av system Prio i Försvarsmakten är cirka 4 miljarder.

Detta stämmer med Försvarsmaktens egna beräkningar vad gäller de samlade kostnaderna för Prio. I de samlade kostnaderna, om cirka 4 miljarder, ingår de direkta Prio-kostnaderna om 2,5 miljarder, som Försvarsmakten tidigare angivit.

I kostnaden 2,5 miljard, ingår uppsättning av systemet samt löner och administrativa kostnader för Försvarsmaktens personal. I denna kostnad har inte räknats in drift, förvaltning, infrastruktur och åtgärder vid förband som till exempel utbildning, som är inräknade i de 4 miljarderna. Men dessa kostnader är kända och finns budgeterade i den ordinarie verksamheten.

– Totalt sett är detta ingen fördyring utan alla kostnader är budgeterade inom sina olika verksamhetsområden sedan länge. För oss är det oerhört viktigt att vi håller de ramar som finns, inte bara i själva projektet utan i Försvarsmakten som helhet och det kommer vi att göra, säger Thomas Engevall.
 
Statskontoret nämner även den pågående utredning avseende framtida struktur för de stödjande försvarsmyndigheterna. För Försvarsmakten är Prio ett viktigt framtida stödsystem oavsett framtida struktur inom försvarssektorn och systemet är kravställt för att hantera relationer med externa aktörer.

Rapporten tar även upp arbetet med IT-infrastrukturen kring hemlig information som bedrivs parallellt, men utanför projekt Prio och anger att det är en risk att denna inte finns färdig redan idag. Vad avser hemlig information (hemlig/restricted) hanteras inte den typen av information i system Prio just nu. Men inför införandet av steg 3-4  kommer Försvarsmakten att ha utvecklat infrastrukturen så att det även går att hantera hemlig information i Prio.

– Statskontorets ”risklista” överensstämmer till mycket stor del med de risker vi själva identifierat. Vi är medvetna om riskerna och har fokus på att successivt minska och eliminera de risker som finns. Risker finns alltid i projekt av Prios storlek, det måste man inse, säger Thomas Engevall.