Granskning av förseningen av helikopter 10

De interna revisorerna på Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) har haft i uppdrag att granska anpassningen av helikopter 10 till Nordic Battlegroup 2008 (NBG 08) och till användning i Afghanistan. I dag lämnar de sin rapport.

Granskningen har gjorts för att ta reda på varför anpassningen av tre helikoptrar till NBG 08 försenats. På grund av förseningen blev avsikten sedan att helikoptrarna skulle användas i Afghanistan under 2009. FMV överlämnade helikoptrarna till Försvarsmakten i juni 2009. De har sedan dess använts för träning av piloter. Vid överlämnandet fanns vissa restriktioner som inte påverkade utbildningen men som måste åtgärdas innan insats i Afghanistan.

Revisorerna har granskat dokument och intervjuat berörda personer på både Försvarsmakten och FMV för att klarlägga roller, ansvarsfördelning och orsaker till förseningarna. De har också haft i uppdrag att föreslå förbättringar för att undvika liknande förseningar i framtiden.

- Våra revisorer har gjort en värdefull granskning och vi har tagit till oss av resultatet. Revisorernas rapport innehåller en rad rekommendationer på hur vi kan förbättra våra rutiner som vi kommer att följa, säger Ulf Bengtsson, generaldirektör Försvarsmakten

Flera orsaker till förseningen

Den försenade leveransen av helikopter 10 har flera orsaker, konstaterar revisorerna. Projektet var redan från början tidskritiskt, och har försenats ytterligare av att det tagit lång tid för Försvarsmakten att fatta beslut. Revisorerna anser att Försvarsmakten och FMV behöver en bättre gemensam rutin för att kunna identifiera, styra och administrera tidskritiska projekt.

Det är viktigt att sådana projekt får de resurser som krävs och att hela processen dokumenteras.

 FMV har haft svårt att säga nej till uppdrag från Försvarsmakten, trots tidsbrist. I framtiden bör FMV redovisa risker och konsekvenser för beslut om möjliga alternativ innan de åtar sig ett uppdrag.

Utvärderingen av den upphandlade leverantören bedöms av revisorerna inte som tillräcklig och upphandlingen hade en orealistisk tidsram. Leverantören har trots löften inte klarat av att leverera i tid. Detta beror på bristande erfarenhet, underskattning av projektets komplexitet och för att man inte i tid avsatte nödvändiga resurser till projektet. Revisorerna rekommenderar också att leverantörer i framtiden får betalt först vid godkänd leverans.

Förbättrade rutiner

Försvarsmakten och FMV har redan förbättrat sina rutiner när det gäller anskaffning av materiel. Ett exempel är ledningsmöten varje kvartal där ansvariga från båda myndigheterna går igenom det rådande läget för anskaffning av ubåtar, JAS 39 Gripen, stridsfordon och helikoptrar.