Första luftprovtagningen genomförd

På måndagen gjordes den första flygningen för att mäta förekomst av vulkanaska. Under en timme och trettio minuter genomfördes luftprovtagning med ett av Försvarsmaktens J32 Lansenflygplan.

Helt planenligt genomfördes den första luftprovtagningsflygningen under måndagens eftermiddag. Mellan klockan 15.00 och 16.30 flögs fyra delsträckor inom angivet område på höjder mellan tretusen och sjutusen meter. Området och höjderna var angivna av Transportstyrelsen, FOI och SMHI.

Provtagningarna skedde under tio minuter per delsträcka samt under något längre tid för ett referensprov i luft där det bedömts att ingen aska förekom.

Efter landning tömdes kapslar på sina filter, som nu skickats till FOI för analys. Tidigast på torsdag bedömer FOI att analysresultaten kan vara klara.

Förnärvarande är inte fler flygningar för luftprovtagning nära förestående, men F 7 har beredskap och flygplanet står redo att återigen genomföra denna typ av flygning på anmodan av Transportstyrelsen.