Skarp insats i Örebro

En styrka bestående av befäl och värnpliktiga från SkyddC genomförde under vecka 16 en saneringsinsats i Örebro län. Hela insatsen är ett exempel på en TIC-relaterad uppgift (Toxic Industrial Chemicals).

Materielen saneras. Foto: Lena Olken / SkyddC
Saneringsgruppen sopar bort damm i lokalen där ammunitionen förvarats.
Saneringsgruppen sopar bort damm i lokalen där ammunitionen förvarats. Foto: Lena Olken / SkyddC
Det hälsovådliga dammlagret på ammunitionen torkas bort.
Det hälsovådliga dammlagret på ammunitionen torkas bort. Foto: Lena Olken / SkyddC
Saneringsgruppen sopar bort damm i lokalen där ammunitionen förvarats. Foto: Lena Olken / SkyddC
Det hälsovådliga dammlagret på ammunitionen torkas bort. Foto: Lena Olken / SkyddC

Försvarsmaktens Logistik fick i januari signaler om att personal som hanterat en särskild leverans av ammunition börjat må dåligt. SkyddC fick då till uppgift av Högkvarteret att undersöka och, vid behov, sanera dessa ammunitionsemballage.

En speciellt sammansatt provtagningsgrupp började med att undersöka lokalen och ammunitionen. Efter analys av proverna fann man att lastpallarna som ammunitionen fraktats på var impregnerade med medlet Thanalit som innehåller förhöjda halter av krom, koppar och arsenik. Man misstänkte även förekomst av den giftiga växthusgasen metylbromid. Samtliga detekterade ämnen är otillåtna som ingredienser i impregneringsmedel inom EU, men används i många andra delar av världen.

Sanering

Då beslutet om sanering hade fattats bestämde insatsledningen en metod för saneringen och beräknade materielåtgången. Berörd personal informerades om uppgiften och man förövade tekniken innan styrkan avmarscherade i fordonskolonn från Umeå till Örebro.

Väl på plats började man att iordningställa saneringsmateriel och ombytestält för att därefter gå igenom säkerhet och rutiner i anläggningen. Styrkan arbetade under fyra dagar med uppgiften och parallellt med att de hundratals 20 kg-lådorna sanerades togs prover som analyserades i syfte att kvalitetssäkra saneringen.

Denna insats har givit SkyddC många nyttiga erfarenheter kring bland annat logistik och metoder. Gruppen dokumenterade också tidsåtgång, vattenmängd och avfall inför framtida saneringar av motsvarande volymer ammunition/emballage.