Prio uppfyller målen

- Tack vare en stor och gedigen insats av personal på alla förband driftsattes Prio för hela Försvarsmakten på utsatt tid och inom lagd budget, säger flottiljamiral Thomas Engevall, chef för Prio. På fredagen lämnade Försvarsmakten svar på de frågor Försvarsdepartementet haft om systemet. Frågorna är kopplade till den kritik som statskontoret lämnade i sin granskningsrapport i december 2009.


- Självklart blir det en del inledande utmaningar och problem vid införandet av ett så stort system som Prio, säger Thomas Engevall. Men vi står väl rustade att möta dessa. Att införandet nu skett betyder också att nästa fas som handlar om logistik och personalhantering har startats.


I svaret till Försvarsdepartementet redovisar Försvarsmakten de samlade kostnaderna för att införa Prio, vilka uppgår till ca 2,5 miljarder i centrala utgifter för att införa systemet och ytterligare drygt 500 miljoner för förberedelser och utbildning vid alla Försvarsmaktens förband. Det är viktigt att poängtera att Försvarsmakten håller ursprunglig budget i genomförandet av Prio i alla delar.


Vidare redovisas i svaret hur utvecklingen av Försvarsmaktens informationsinfrastruktur koordineras med utvecklingen av Prio. Alla nödvändiga säkerhetslösningar ska finns på plats i tid innan information som är hemlig och som rör rikets säkerhet (nivå Hemlig/Restricted) skall läggas in i systemet. Prio som system är redan från början upphandlat för att kunna hantera Hemlig/Restricted, men infrastrukturen behöver utvecklas något för att klara detta på ett fullgott sätt. Arbetet bedrivs parallellt med Prio-arbetet och skall vara färdigt innan nästa införandefas av Prio under fjärde kvartalet 2011.


Försvarsmakten redovisar i svaret även vilka nyttor som systemet kommer att medföra i verksamheten. En viktig lärdom från andra försvarsmakter är att nyttohemtagningen tar fart först när systemet är etablerat och användarna har lärt sig att fullt ut nyttja systemets möjligheter.

 
Den i närtid största nyttan bedöms bestå i att Prio kommer att utgöra ett av de viktigaste verktygen för att kunna realisera den omställning och utveckling av Försvarsmakten som är beslutad av riksdag och regering. Genom Prio realiseras externa och interna krav på ekonomisk styrning och uppföljning, enhetliga och effektivare arbetssätt och Försvarsmaktens systemstöd moderniseras och standardiseras. Systemet skall även ge ekonomiska nyttor i form av kostnadsbesparingar, vilka bedöms successivt öka och uppgå till ca 300 miljoner/årligen från 2015.