Lv 6 på bataljonsövning

Under förra veckan övade Lv 6 och 61:a luftvärnsbataljonen i Halmstadsområdet. Övningen, som var av det grundläggande slaget, var också en förberedelse inför kommande större övningar i vår.

En pilot fångas in under Lv 6 bataljonsövning. Foto: Ulf Hammarlund / Försvarsmakten

Huvudsyftet med övningen var att träna grundläggande rutiner och strid mot luftmål, vilket är bataljonens huvuduppgift. Övningen var ett viktigt led i förberedelserna inför övningarna FOCUS och Joint Challenge (JC 10). Dessa övningar genomförs längre fram under våren. FOCUS är en samövning mellan luftvärnet och flygvapnet på Gotland. JC 10 är en stor arméövning som genomförs i Skåne under maj månad.

Bataljonens stab ledde övningen och planerade kontinuerligt moment som efter hand genomfördes. Bataljonen bestod av två kompanier med totalt drygt 200 personer. Ett kompani består av robotsystem och radarstationer, för att kunna bekämpa fientligt flyg. Det andra kompaniet ansvarar bl.a. för samband, mat och reparationer. Bataljonens chef, överstelöjtnant Johan Kämpe, var nöjd med hur övningen genomfördes.
– Det blev fantastiskt lyckat där alla mål vi satt upp inför övningen uppnåddes. Ett helt nytt sätt att arbeta med ”lessons identified” och ”lessons learned” visade sig också fungera mycket bra. Det blev en framförallt en spårbarhet i hela kedjan, från det en möjlig förbättring kunde identifieras och rapporteras, till det att nya erfarenheter kunde dras och förbättringen genomföras.

Piloter jagades även på marken

Under fredagen övades ett fångmoment parallellt med striden mot luftmål. Övningsledningen ”spelade upp” hur ett fientligt flygplan havererade och två piloter landade i fallskärmar på Nyårsåsen. Kompanierna fick snabbt i uppgift att leta reda på och omhänderta piloterna samt föra dem till uppsamlingsplatser. Det visade sig också att en av piloterna var skadad och fick vårdas av bataljonens sjukvårdspersonal. Momenten gick bra och gav nya viktiga kunskaper om hur man omhändertar krigsfångar på ett korrekt sätt.