Ingen uppsägning av mark vid Uppsala flygplats

Försvarsmakten har beslutat att ta tillbaka anmälan om uppsägning av mark och anläggningar i anslutning till Uppsala flygplats.

Försvarsmakten genomgår en omfattande omställning mot ökad tillgänglighet och flexibilitet. Ett område som har varit föremål för översyn i detta sammanhang är Uppsala flygplats.
Överbefälhavaren fastställde i december 2009 att Försvarsmakten behöver flygplatsen som en baseringsmöjlighet för stridsflyg, helikoptrar och transportflyg. Försvarsmakten har genomfört en översyn av de operativa krav som myndigheten ställer på Uppsala flygplats och har utifrån den analysen beslutat att återta den anmälan om uppsägning av mark och anläggningar som inlämnats till Fortifikationsverket sommaren 2009.
 
Försvarsmakten kommer att se över hur flygplatsdriften kan genomföras ur ekonomisk och operativ synvinkel. Beslutet innebär att det även i framtiden kommer att finnas möjligheter till utvecklad civil verksamhet vid flygplatsen.