Ny materiel för effektiv isupptagning

Den första veckan i mars genomförde Försvarets materielverk, FMV, leveransutbildning på den nya isupptagningsutrustningen som nu levereras till Försvarsmakten.– Vi ser stora fördelar av att materiel- och metodförsöken görs i kombination med utbildning. Detta har medfört att blivande instruktörer har kunnat påverka utformningen på plats, berättar kapten Erik Hansson, projektledare för fältarbeten vid Försvarsmaktens vinterenhet.

Den lilla smidiga kompaktlastaren här försett med snöslunga, snöröjer den isyta som skall sågas upp. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Den nya hydrauldrivna issågen är monterad i en skyddande bur.
Den nya hydrauldrivna issågen är monterad i en skyddande bur. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Kompaktlastaren med issåg för att såga i tjock is.
Kompaktlastaren med issåg för att såga i tjock is. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
En grävmaskin lyfter upp isen som sågats. Den förs sedan bort av hjullastare.
En grävmaskin lyfter upp isen som sågats. Den förs sedan bort av hjullastare. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Den nya hydrauldrivna issågen är monterad i en skyddande bur. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Kompaktlastaren med issåg för att såga i tjock is. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
En grävmaskin lyfter upp isen som sågats. Den förs sedan bort av hjullastare. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten

Att isar inte i alla lägen bär för de fordon som ska trafikera är sedan länge känt och metoder att förstärka isen har utvecklats genom åren. Men fortfarande är det naturens krafter som styr om den ska gå att ta sig över vattendraget. Under de senaste 50 åren har olika mer eller mindre våghalsiga metoder prövats för att lyckas ta upp stora isvakar och isrännor för att sedan en flytande bro eller färja ska kunna byggas. I syfte att öka effektiviteten och säkerheten har under de senaste åren ett stort grepp tagits inom iskunskap, isrekognosering och isupptagning. Detta har utmynnat i materiel, metoder och utbildningar. Vid Försvarsmaktens vinterenhet i Boden har de olika områdena knutits samman och gemensamma moment har kunnat identifieras.

Effektivt och säkert

Erik Hansson vid Försvarsmaktens vinterenhet har under de senaste åren ansvarat för de försök som lett fram till materielleveranser och utbildningar. Han har arbetat med fältarbeten under vinterförhållanden sedan 1985.
– De senaste månaderna har isupptagningen effektiviserats och säkerheten på arbetsplatsen är helt i linje med de bestämmelser som börjar gälla senare under året.
 
FMV genomför sin leveransutbildning på övningsplatsen Ängesholmen några kilometer norr om Boden. Platsen har använts för militär ingenjörverksamhet sedan 1927 och är optimal för ändamålet. Kyla, snö och ett garanterat istäcke är bra förutsättningar för försök.

Upp till 1,2 meter is

En isupptagningsutrustning består av två containrar med säkerhetsutrustning, snöslungor och issågar samt stora isskopor till grävmaskiner. En maskinpluton ska kunna handha materiesatsen och med tillförda bogserbåtar är styrkan klar för isupptagning.
Materielen medger att alla sorters isar kan hanteras, från issörja till 120 centimeter tjock kärnis. Att isens tjocklek och kvalité varierar ska inte hindra uppgiften att öppna en isränna för kommande förbindelsearbeten.

Under många år har issågningen skett i samarbete med Luleå tekniska universitet för att kunna ge underlag för iskunskap och säkerhetsbestämmelser för arbete på is. Sjöisar, älvisar och havsisen har sågats med olika sågar och iskvalitén har studerats. Allt för att kunna uppnå optimala konstruktioner. Med variationer i klimatet och fler splitterskyddade fordon i förbanden. Fordon som väger mer och ställer större krav på bärighet har behovet av säkerhet ökat.

Ny issåg och minilastare

En ny hydrauldriven issåg har konstruerats och leverantören fanns på plats under veckan för att presentera sina produkter. Issågen är betydligt säkrare än sina föregångare och med hydrauldrivningen får sågen en stadigare drivning.

En smidig liten kompaktlastare som väger 1,5 ton ingår också i utrustningen. Med en modifierad kedjegrävare sågas riktigt tjock is. En vanligt förekommande situation är att isflak fryser fast under istäcket och på dessa platser blir isen dubbelt så tjock. Vid Ängesholmen är det inte helt ovanligt med issågning i upp till en meter tjock is. Kompaktlastaren har fler redskap; snöfräs, snöskopa och gaffelställ allt för att kunna snöröja och flytta materiel på arbetsplatsen.

Med isupptagningsutrustningen kan nu stora isrännor öppnas för att flytande broar och färjor ska kunna byggas och trafikeras. Vid pansarbataljonen på I 19 övas dessa moment rutinmässigt och stridsfordonen trafikerar ingenjörernas utbyggda förbindelser under extrema vinterförhållanden.