Detta gör Försvarsmakten i Kosovo

Försvarsmakten har stött utvecklingsprocessen i Kosovo, ifrån regeringsnivå till invånaren i den ensliga bergsbyn, på många sätt sedan 1999 och verkar inom många områden. Uppgifterna har gått från att skapa en säker och trygg miljö samt fri rörlighet för invånarna till uppbyggnad av säkerhetsektorsreformen, SSR.

Skyttekompaniet visar närvaro, skapar trygget och en ömsesidig förståelse genom sina många möten med bybor och olika ledare. Foto: Bo Eriksson
MP övervakar militär trafik och verksamhet i Stridsgrupp Center.
MP övervakar militär trafik och verksamhet i Stridsgrupp Center. Foto: Bo Eriksson
Chefsmöte på SitCen tillsammans med rådgivare och samverkansofficer.
Chefsmöte på SitCen tillsammans med rådgivare och samverkansofficer. Foto: Bo Eriksson
Svenska representanter från kontingenten och NAT besöker KSF:s rekryteringskontor.
Svenska representanter från kontingenten och NAT besöker KSF:s rekryteringskontor. Foto: Bo Eriksson
MP övervakar militär trafik och verksamhet i Stridsgrupp Center. Foto: Bo Eriksson
Chefsmöte på SitCen tillsammans med rådgivare och samverkansofficer. Foto: Bo Eriksson
Svenska representanter från kontingenten och NAT besöker KSF:s rekryteringskontor. Foto: Bo Eriksson

De första åren efter 1999 bestod Försvarsmaktens verksamhet av fredsframtvingande och därefter fredsbevarande insatser med skyttebataljon. Vartefter Kosovos utvecklingsprocess nu fortskrider förändras KFOR:s (Kosovo Force) truppbidrag. Nu efterfrågas istället för skyttesoldater en ökad samverkans- och SSR-verksamhet med fler rådgivare, mentorer och experter från Försvarsmakten.

Försvarsmaktens bidrag i Kosovo i dag utgår från sex grupperingar. Merparten, skyttekompaniet, stödenhet samt samverkansgrupp bor och verkar främst från Camp Victoria. Mindre enheter är placerade i KFOR:s Stridsgrupp Center och KFOR:s högkvarter samt Kosovos krisledningscentral, SitCen, Nato:s Advisory Team och svenska ambassadens sektionskansli.

Verksamheten är omfattande, mångfacetterad och växlar mellan att vara multinationell eller en helsvensk insats i en internationell KFOR-miljö. Nedan har vi kort redogjort om vem som gör vad i Kosovo från Försvarsmakten.

Camp Victoria

Skyttekompaniet, B-Coy

Patrullerar, visar närvaro och pratar med byledare, skolledare och befolkningen. Soldaternas närvaro är en stabiliserande faktor som ger invånarna trygghet. Skyttekompaniet bevakar fasta objekt som till exempel klostret i Gracanica och anlitas som KFOR:s larmstyrka vid behov. De samverkar med Kosovo Police och Serbian Armed Forces. Skyttekompaniet innehåller tre renodlade skytteplutoner men även en pluton med sök- och ammunitionsröjningskompetens.

National support element, NSE

Stödenheten är gemensam för all svensk försvarsmaktsverksamhet i Kosovo. Stöd ges inom i stort sett allt från hälso- och sjukvård till reparations- och underhållsverkstäder för tunga bepansrade fordon. Det finns sektioner för logistik, transport, personal, ledning, IT och samband samt förrådsverksamhet. Den förser den svenska kontingenten, SWECON, med allt från diesel till skavsårsplåster. Allt detta levereras från Camp Victoria av cirka 70 personer.

Liasion Monitoring Team, LMT

Den svenska samverkansgruppen, LMT arbetar inom fyra områden: nästa generation, rättsystemet, hälsa och samhällsberedskap samt området opinions- och maktperspektiv. Gruppens uppgift är att ha ”koll på läget” och tidigt identifiera situationer som riskerar att eskalera till våldsamheter. Svenska försvaret har personal på alla nivåer inom LMT-organisationen, från fältet med mellanmänskliga möten, via regionala stabsgrupper till KFOR:s högkvarter. 

Stridsgrupp Center

Den svenska kontingenten bidrar även med personal till KFOR:s Stridsgrupp Centers högkvarter. Stridsgruppen är sammansatt av personal från fem länder: Sverige, Irland, Slovakien, Tjeckien och Finland. Sverige bidrar i stridsgruppens högkvarter med stabsofficerare, samverkansofficerare, transportgrupp samt en geocell, som producerar kartmaterial för KFOR:s olika verksamheter.

Militärpolis, MP

Militärpolisen i Stridsgrupp Center är multinationell och har som viktigaste uppgift att se till att lagar, regler och förordningar efterlevs av KFOR:s personal. De bedriver trafikövervakning, utreder olyckor samt stödjer med eskorttjänst vid VIP-besök eller vid konvojer.

KFOR:s högkvarter

Som en del av det svenska bidraget ingår även stabsofficerare och militära rådgivare placerade vid staber i KFOR:s högkvarter. Dessa har till uppgift att planera genomföra samt medverka i att lösa Nato:s och KFOR:s pågående och nya uppgifter samt att stödja uppbyggnaden av Kosovos säkerhetsstrukturer. Cirka 1200 personer från cirka 30 länder arbetar på KFOR:s högkvarter.

Joint Effects Cell, JEC

JEC:en är placerad på KFOR:s högkvarter och stödjer KFOR:s dagliga operativa verksamhet. JEC:ens uppgifter är att för KFOR bygga goodwill, skapa förståelse, förbereda och informera om framtida planer och verksamhet i Kosovo. JEC leds för närvarande av en svensk officer. I JEC ingår fem avdelningar: informationsoperationer, psykologiska operationer, samverkanscenter, civil-militära samoperationer samt informationskoordination.

Military Civil Advisory Division, MCAD

Försvarsmakten bidrar även med ett antal officerare inom KFOR:s MCAD. Uppgifterna är att assistera vid upprättande av Kosovo Security Force, KSF inom områden som rekrytering, urvalsprövning, infrastrukturfrågor samt vid utbildning av KSF:s medlemmar. 

Situation Center Kosova, SitCen

SitCen är en nationell krisledningscentral. De samlar och analyserar information för att förutse händelser och rapporterar direkt till Kosovos statschef och regering. Vid katastrof eller kris utgör de nationens operationscentral till stöd för samordning och beslut på nationell nivå. Försvarsmakten har varit med sedan SitCen startades och bidrar med rådgivare.  

Military Liaison Officer, MLO

MLO är en samverkansofficer som tjänstgör vid den svenska ambassadens sektionskansli i Pristina. MLO:s huvuduppgifter är att stödja chefen för sektionskansliet i dennes koordinering av svenska myndigheters insatser i Kosovo, samt de ökande insatserna inom säkerhetssektorreformen, SSR. Samverkan genomförs av MLO med andra nationers och organisationers representanter.

Nato Advisory Team, NAT

Försvarsmaktens bidrar med mentorer och rådgivare till ministry for the Kosovo Security Force i frågor som rör personal, civil-militära relationer, mänskliga rättigheter och samhällskontakter. NAT har även till uppgift att assistera vid etablerandet av Kosovo Security Force som är en multietnisk civil styrka med uppgifter inom räddningstjänst, farligt gods, brand, naturkatastrofer och oexploderade ammunitionseffekter.