Chefsutbildning

I takt med den förändring som Försvarsmakten befinner sig mitt i, har behovet av chefsutbildning blivit allt tydligare. Dagens militära chefer ska kunna hantera en mängd komplexa situationer, både här hemma och på uppdrag i andra länder.

Jan Salestrand, Gunnar Karlson och Staffan Palmqvist i samtal med kursdeltagarna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Den chefsutbildning som genomfördes av managementenheten på MHS Karlberg under två veckor riktade sig till insatschefer och utbildningschefer på nivån kommendörkapten/överstelöjtnant. Det innebär befattningar som till exempel chef för en logistikbataljon eller chef för en korvettdivision.

Under kursen har de fått utbildning inom ett antal olika områden. Det har varit många olika föreläsare med god kunskap inom sina områden som har deltagit. Förre chefen för det svenska förbandet i Afghanistan, överste Olof Granander, deltog och talade om hur han upplevde att vara chef för ett förband i internationell insats. Försvarsjuristen Gunnar Jonason redovisade vilket ansvar chefer har när det gäller övningar, insatser med mera. Andra ämnen som behandlades under de två veckorna var verksamhetssäkerhet, samverkan med arbetstagarorganisationer, arbetsmiljöansvar, genderperspektiv och ett antal andra områden.

Kursen avslutades med en diskussion och syntes där chefen ledningsstaben, generallöjtnant Jan Salestrand, chefen förbandsproduktion, generalmajor Gunnar Karlson och kommendör Staffan Palmqvist från insatsstaben deltog. Jan Salestrand konstaterade bland annat att trots de stora förändringar som Försvarsmakten går igenom, så har vi en mycket låg personalomsättning på bara några få procent. Gunnar Karlson sa att kursdeltagarna nu kommer att arbeta i en hög chefsnivå där olika, ibland motsägelsefulla intressen och krav möts.