Undersökningskommissionen på väg till Afghanistan

I dag reste Försvarsmaktens undersökningskommission (FMUK) ner till Afghanistan för att utreda händelserna där två svenska officerare och en lokalanställd tolk stupade under en patrull tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor.

Utredningen är en av viktig del i Försvarsmaktens arbete med att ta reda på vad som hände. Resultatet av säkerhetsarbetet och erfarenheterna ger bland annat möjlighet att utveckla både skydd, stridsteknik och annan utbildning för framtiden.

Den aktuella utredningskommissionen består av sju handplockade personer som alla har en särskild utbildning och kompetens för uppgiften.

Försvarsmakten är enligt lag skyldig att utreda alla olyckor och tillbud. Vid allvarliga olyckor och tillbud sätter man samman en undersökningskommission med specialister anpassade efter de specifika behov av kompetenser som finns.

Försvarsmaktens undersökningskommission kan liknas vid en intern haverikommission och tillsätts av chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Säkerhetsinspektionen är en inom Försvarsmakten oberoende enhet för regelgivning och tillsyn. Säkerhetsinspektionen är direkt underställd myndighetsledningen.

Sedan FMUK inrättades 2003 har det genomförts eller pågår 16 undersökningskommissioner för utredning av olyckor och tillbud. En del händelser utreds också av Statens Haverikommission eller internt av Försvarsmakten.