Mycket jobb för väderobservatörerna

Väder och temperatur är viktiga i flygvapnets verksamhet. Varje morgon mäter väderobservatörerna snödjup och temperatur. Ett par gånger i veckan kontrolleras även hur djup tjälen är.

Väderobservatörerna måste skotta undan snö för att komma åt mätutrustningen. Foto: Andreas Fridvall/Försvarsmakten

Vintern och snön håller sig kvar i Blekinge. Flera personer på Ronneby garnison får därför extra arbetsuppgifter, däribland våra väderobservatörer. De finns på plats på väderavdelningen i tornet varje dag som vi har militär flygning eller beredskap. Med hjälp av den mätutrustning som finns ute på flygfältet kan de avläsa till exempel vind, temperatur, sikt och lufttryck. Uppgifterna sammanställs regelbundet och skickas lokalt och globalt.

Så här under vintern tillkommer ett antal uppgifter som kan skyllas på kylan och snön. Varje morgon mäter väderobservatören snödjupet vid den officiella mätplatsen på ceremoniplatsen nedanför mässen. Toppnoteringen hittills i år (per den 24 februari) är 50 cm från tidigare i veckan. Vindar och lokala temperaturförhållanden gör att snödjupet varierar mycket över ytan. Mätplatsen är vald för att försöka få en representativ plats utan för mycket vind.

Två gånger i veckan mäter väderobservatören tjäldjupet vid taxibanan nedanför tornet. Mätaren består av ett långt plaströr som är nedborrat i jorden. Röret är fyllt med blåfärgat vatten. På en skala kan man läsa av hur djupt ned vattenpelaren har frusit och därmed bestämma tjäldjupet. Det finns två mätare, en snötäckt och en snöröjd. Att skotta rent den snöröjda mätaren ingår också i en av de dagliga arbetsuppgifterna. Snön isolerar bra så det kan vara stor skillnad mellan den snötäckta och snöröjda avläsningen. Aktuellt tjäldjup den 24 februari var 46 cm på den snöröjda mätplatsen och 10 cm på den snötäckta.

Tjäldjupet mäts på flera ställen i landet och används för att göra prognoser på framkomlighet i terrängen. Typen av jordart gör att tjäldjupet kan variera mycket trots att två platser ligger nära varandra. Mätningarna sammanställs på Försvarsmaktens Meteorologiska och oceanografiska center (FM METOCC) i Enköping. Det är också de som utfärdar prognoser och bedömningar för våra markförband och staber.