Insatser i tre världsdelar

Förra året startade förberedelserna för en av Försvarsmaktens stora utmaningar – att ställa om från värnplikt till anställning på frivillig grund. Årsredovisningen för 2009 som i dag lämnades till regeringen, visar att en bra grund är lagd för den fortsatta utvecklingen.

  • Försvarsmaktens årsredovisning 2009

Förändringarna fortsatte under förra året med målet att skapa en organisation med högre militär effekt än i dag. Ett tydligt exempel är förberedelserna som satte igång inför övergången från plikt till frivillighet den 1 juli 2010.

2009 utvecklades den ekonomiska styrningen och den interna kontrollen stärktes. Det ekonomiska utfallet är i huvudsak enligt Försvarsmaktens planering.

– Försvarsmaktens verksamhet har genomförts med goda resultat och väl inom de ekonomiska ramar som statsmakterna angivit. Sammantaget har Försvarsmakten 2009 därmed lagt en god grund för den fortsatta utvecklingen av Försvarsmakten, säger Ulf Bengtsson, Försvarsmaktens generaldirektör.

Nationella insatser

Under 2009 har Försvarsmakten varit redo att hävda Sveriges territoriella integritet på land, till sjöss och i luften genom övervakning och förband i beredskap. Antalet kränkningar av svenskt territorialvatten och luftterritorium låg 2009 på samma nivå som under föregående år.

  • På land fanns beredskapsstyrkor ständigt avdelade.
  • Sjöterritoriet övervakades och sjöbevakningsfartyg fanns tillgängliga för identifiering och ingripande mot överträdelser.
  • Luftrummet övervakades med fasta sensorer kompletterade med flygburen radarspaning. Flygplan med hög startberedskap fanns tillgängliga under årets alla dagar.
  • Försvarsmakten gav under året stöd till samhället, exempelvis i form av sjöräddning, brandbekämpning och röjning av gamla minor.

Internationella insatser

Förra året har Försvarsmakten för första gången haft enheter ur samtliga stridskrafter insatta samtidigt; på land, till sjöss och i luften.

  • I Afghanistan fortsatte Sverige att ha ledningsansvar för den internationella enhet som arbetar med återuppbyggnaden av norra Afghanistan i Mazar-e-Sharif. Säkerhetsläget i området försämrades under året och antalet attacker ökade jämfört med tidigare år. Försvarsmakten har anpassat taktiken, utökat antalet soldater och tillfört materiella resurser både i luften och på marken. Under maj till september genomförde Sverige 300 flygtransporter med Herculesplan i hela Afghanistan för Isafs räkning.
  • Sverige ingick i den EU-ledda marina styrkan Eunavfor som opererar med FN-mandat i Adenviken utanför Somalia. Förbandet bidrog till att 20 000 ton mat transporterades åt FN. De genomförde 39 fredliga närmanden, två eskorter och två bordningar. Ett kapningsförsök avvärjdes tack vare svenskt ingripande.
  • Under 2009 fortsatte Sverige den insats i Kosovo, KFOR som påbörjades 1999. Förbandet genomförde under året ett stort antal operationer för att behålla säkerheten i området.