Mediaträning för kadetter

För att kunna representera Försvarsmakten på ett bra sätt vid kontakter med media genomfördes under två dagar i januari en utbildning i att kunna hantera en intervjusituation.

Intervjuträning med en av kadetterna. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Under intervjuerna diskuterade övriga kadetter mediarelationer.
Under intervjuerna diskuterade övriga kadetter mediarelationer. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Under intervjuerna diskuterade övriga kadetter mediarelationer. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten

Det var kadetterna ur 216:e kompaniet som genomförde denna utbildning inom ramen för kursen ”Militärt ledarskap 3”. Syftet med utbildningen är att kadetterna i sin blivande roll som chefer i Försvarsmakten ska kunna medverka i intervjuer på ett sätt som blir bra både för Försvarsmakten och för den reporter som genomför intervjun.

Intervjuutbildningen inleddes med föreläsning och diskussion mellan kadetterna och representanter för Försvarsmaktens informationsstab tillsammans med det företag som skulle genomföra intervjuträning med kadetterna. Under denna inledning gavs kadetterna utbildning i hur de ska bemöta media på ett professionellt sätt. De flesta kadetterna kommer ju ganska snart att placeras som plutonchefer i ett insatsförband eller tjänstegrenschefer ombord på våra fartyg. I dessa befattningar förväntas de kunna ställa upp på en intervju vid behov. Naturligtvis är det så att det i de flesta situationer finns en pressansvarig som kan ge stöd. De fick också en grundläggande utbildning i vad lagstiftningen säger om yttrandefrihet i dessa sammanhang. Alla som tjänstgör i Försvarsmakten har ju en grundlagskyddad rättighet att uttala sig om vad de vill, samtidigt som ingen är tvungen att uttala sig.

När den grundläggande utbildningen slutförts gavs kadetterna möjlighet att genomföra var sin intervju inför kamera med en person som är eller har varit journalist. Efter intervjun fick kadetterna enskilt en utvärdering av den genomförda intervjun. Som avslutning på hela utbildningen spelades också några intervjuer upp för alla, efter att den intervjuade kadetten hade givit sitt medgivande till detta.

Kadetterna på 216:e kompaniet har nu bara några veckor kvar av sin tredje termin innan de ska fortsätta sin utbildning på strids- och funktionsskolor under två terminer. Där kommer de att få en utbildning inriktad mot den specifika funktion som de ska arbeta inom.