Statskontoret kritiserar Prio

På regeringens uppdrag har Statskontoret sedan november 2005 granskat Försvarsmaktens införande av ekonomi- och resursledningssystemet Prio. I sin höstrapport som Statskontoret i dag lämnar till regeringen riktas kritik mot att verksamheten inte är tillräckligt förberedd för införandet av ett affärssystem.

Rapporten påpekar bland annat att det finns en del problem kring införandet av steg ett och som handlar om bristande förberedelser. Den tar också upp att införandet av steg två inte bör ske innan förband, skolor och centrum är bättre förberedda och det finns godkända resultat från acceptanstesterna.

Statskontoret rekommenderar också Försvarsmakten att avvakta avrop avseende införandet av steg tre och fyra innan det finns godkänd verksamhets- och systemmässig stabilitet i införandet av steg ett och två.

– Systemet är stabilt, men införandet har inte varit friktionsfritt. Utmaningen är nu att utbilda, ge ut instruktioner och handleda användarna så att de nya arbetssätten med hjälp av systemen används som det är tänkt. Samtidigt ska de kvarvarande bristerna åtgärdas i god tid före nästa fas i införandet. Detta tas nu om hand i en åtgärdsplan där arbetet pågår för fullt, säger flottiljamiral Thomas Engevall. Thomas Engevall kommer, i enlighet med de förslag som Försvarsmaktens internrevision lämnade tidigare höstas, att från och med mitten av januari 2010 ges helhetsansvaret för Prio i Försvarsmakten.

Detta finns bland annat i åtgärdsplanen:
- införandegrupper har etablerats vid varje förband, skola och centrum som säkerställer att verksamheten är förberedd,
- erfarenheterna från förberedelserna och införandet av steg ett är inarbetade i planen för införandet av steg två,
- prioriterade utbildningsinsatser har börjat genomföras och utbildningsverksamheten i införandet av steg två är utökad,
- acceptanstester kommer att genomföras med representanter från verksamheten och ska vara godkända innan driftsättning

Hemlig information hanteras inte i system Prio i samband med införandet av steg ett och två.
– Försvarsmakten kommer att inför införandet av steg tre och fyra utveckla den tekniska strukturen så att det även går att hantera hemlig information i Prio, säger Thomas Engevall.

Försvarsmakten kommer att analysera Statskontorets synpunkter kring införandet av steg tre och fyra väldigt noga.
– Det råder dock ingen tvekan om att vi avser fortsätta med införandet av steg tre och fyra, allt i syfte att så snabbt som möjligt nå de verksamhetsmässiga effekter som vi eftersträvar, inte minst inom logistikområdet, säger Thomas Engevall.

Prio kommer att fortsätta i hög takt med de kommande införandena. Utvärderingar och åtgärder kommer regelbundet att genomföras så att de olika stegen i införandet ska bli så bra som möjligt.
– Och när det gäller kostnaden för införandet av Prio i Försvarsmakten ligger den inom den budgeterade ramen, säger Thomas Engevall.