Deras nyvunna kunskap kan rädda liv

Det är av största vikt att minimera tiden från det att en person blir skadad till att han/hon får vård. Därför är det angeläget att sjuktransportledningen fungerar bra och att det finns välutbildade sjuktransportledare. Nyligen genomfördes Försvarsmaktens första kurs för sjuktransportledare som ska kunna leda arbetet med att koordinera evakuering av patienter från skadeplats till sjukhusvård.

Medevac-koordinatorer tränas. Foto: Anders Levén/Försvarsmakten

En sjuktransportledningsenhet upprättas normalt i anslutning till en militär ledningscentral. Enheten är en sorts mobil larmcentral för militära sjuktransporter som kan verka på de platser där behovet finns.

Den första kursen för koordinatorer som ska kunna leda arbetet med att koordinera evakuering av patienter från skadeplats till sjukhusvård inom Försvarsmakten genomfördes nyligen. Koordinatorerna kallas Medevac-koordinatorer, efter den engelska benämningen Medical Evacuation, på svenska ambulanstransport.

– Sjuktransportledningsenheten, PECC - Patient Evacuation Coordination Cell, är en ny sjukvårdsenhet inom ramen för Försvarsmaktens sjukvårdssystem. Enheten är avsedd för sjuktransportledning och patientuppföljning, säger Anders Levén, som var kurschef.

Kursen, som var tre veckor lång, inleddes i mitten av november med teoretiska lektioner och föreläsningar. De följande veckorna fick eleverna metodutbildning med praktiska övningar och avslutningsvis övade eleverna att vara Medevac-koordinator i PECC. Övningen genomfördes i samband med en brigadstabsledningsövning.

Just samövningen med brigadstabsledningsövningen var ett viktigt inslag som avslutning av kursen. PECC ska kunna samgruppera med och stödja en brigadstab med initiering, koordinering och uppföljning av Medevac-insatser, däribland patientuppföljning i och ur ett militärt insatsområde.

Totalt fem elever genomförde kursen. Elevernas bakgrund var reservofficer eller yrkesofficer med erfarenhet från prehospital sjukvård, det vill säga ambulanssjukvård. Några av eleverna hade även logistikbakgrund.

– Eleverna är nöjda med kursen, men som med alla kurser som genomförs för första gången finns det delar som kan förbättras och utvecklas. En av eleverna tyckte att kursen var både lärande och utvecklande och att den hade vidgat vyerna, berättar Anders Levén.

Under hela kursen genomfördes kontinuerlig utvärdering. Försvarsmedicincentrums kursledning, som normalt arbetar på sjukvårdsledningsavdelningen, har nu ett bra underlag för vidareutveckling av kursen.

– Vi hade även en representant från norska försvaret som följde delar av utbildningen och de har visat intresse att medverka i kommande PECC-kurs, avslutar Anders Levén.