Därför är Helikopter 10 B försenad

Försvarsmaktens helikopter 10 B, som ska kunna plocka upp sårade soldater på stridsfältet, har ännu inte kunnat skickas till Afghanistan. Förseningen beror främst på att leveransen till Försvarsmakten inte skedde förrän i somras och att helikoptrarna då hade brister som måste åtgärdas innan de kan tas i bruk.

När FMV i somras överlämnade de tre första helikoptrarna till Försvarsmakten fanns det totalt 33 stycken restriktioner eller anmärkningar som behövde åtgärdas innan de kunde sättas in i insatsområdet.

Efter en analys av anmärkningarna har Försvarsmakten konstaterat att huvuddelen av dessa kan åtgärdas av FMV. Men de som kräver fysiska ombyggnader, exempelvis ändringar av bårfästen, måste åtgärdas av industrin efter en ny beställning. Därför kan helikoptrarna inte vara på plats i Afghanistan förrän i början av april 2011.

Uppgiften att understödja ISAF med MEDEVAC (medicinsk evakuering) och CASEVAC (evakuering av skadade) skiljer sig från uppdraget att ingå i NBG 2008 med samma uppgift. Skillnaden är främst att det taktiska uppdraget ska genomföras med två helikoptrar samtidigt. Den ena helikoptern är utrustad för sjuktransport och den andra som eskorthelikopter med uppgift att skydda sjuktransporthelikoptern.

Detta innebär också att eskorthelikoptern ska ha möjlighet att vid behov kunna evakuera personal från sjuktransporthelikoptern. Och för detta behövs säten i helikoptern. Därför är en modifiering nödvändig för att kunna använda redan befintliga trupptransportsäten som ingår i helikopter 10-systemet. Rent konkret innebär det att en adapterplatta anskaffas för anslutning till det nya kabingolvet.

Eftersom uppgiften i Afghanistan ska genomföras med två helikoptrar samtidigt och under två år, behövs också ett större antal piloter och tekniker än för tidigare uppdrag.

Den försenade leveransen får därför till följd att utbildningen för besättningar som ska ingå i styrkan också försenas och påverkas i motsvarande grad.

Totalt rör det sig om 20 piloter, 10 färdmekaniker/kulspruteskyttar och 10 operatörer/kulspruteskyttar. Dessutom behöver fyra omgångar med medicinsk personal utbildas för att kunna ingå i en besättning under de två år som uppgiften är ställd.

Uppgiften att flyga i de miljöer som råder i Afghanistan är ny för svenska helikopterbesättningar. Erfarenheter från andra nationer i området visar på att utbildningen före insats i operationsområdet är avgörande för förmågan att fullgöra uppgiften på ett säkert och professionellt sätt.

Försvarsmakten har med anledning av dessa brister vid leverans lämnat en kravlista på vad man vill få gjort för att systemet ska bli funktionellt och kunna verka i Afghanistan. De grundläggande kraven är desamma som tidigare. Det är bland annat:

• Klara uppdragsprofilerna MEDEVAC och CASEVAC både dag och natt. För att lösa uppdraget i mörker måste piloterna kunna flyga med hjälp av bildförstärkare (Night Vision Goggles, NVG).

Helikoptern måste därför vara anpassad för detta vilket innebär att ljuskällor i den inte får störa NVG. Något som en vanlig lampa gör om den inte är filtrerad. De yttre strålkastarna måste också vara anpassade så att de ger optimal belysning för NVG utan att avge ett för ögat synligt ljus.

Dessutom ska helikoptern kunna lösa uppgiften i mörker utan att avge synligt ljus som motståndaren kan använda sig av för att bekämpa den. Genomförda modifieringar är just nu inte tillräckligt bra utan måste kompletteras.

• Kunna utföra intensivvårdstransport av en strids- eller traumatiskt skadad alternativt sjuk soldat vilken kan kräva aktivt stöd avseende vitala funktioner. Dessutom samtidigt klara av att transportera två lätt skadade på bår utan krav på aktivt stöd av vitala funktioner.

• Kunna ändra till CASEVAC-utförande och samtidigt klara av att transportera fyra skadade på NATO:s standardbårar.

• Ska anpassas för den medicinska utrustning som krävs för MEDEVAC-uppgiften.

• Stolar och övriga utrymmen i HKP 10 ska medge att besättningen bär personligt kroppsskydd, överlevnadsutrustning i väst, personlig tilläggsutrustning samt personlig beväpning.

• Ha fixeringsanordning och lastningsutrymme som medger lastsäkring av ingående sjukvårdsförnödenheter samt personalens och de skadades personliga utrustning.

• Tillsynen av patientplatserna ska kunna genomföras sittande och fastspänd med säkerhetsbälte.

• HKP 10 B ska utrustas med kulspruta modell 58 i dörrmontage och ska samtidigt kunna avge nedhållande eld på båda sidor.

• Hantering av kulspruta, såsom laddning, plundring och eldgivning, ska kunna ske i både MEDEVAC- och CASEVAC-utförande, parallellt med medicinskt omhändertagande av patienter.

• Den ska ha fria utrymningsvägar på båda sidor från såväl cockpit som kabin.

• Den ska vara utrustad med samma vinsch som HKP 10.