Undersökningskommission till Afghanistan

Den allvarliga attacken mot svenska soldater i Afghanistan är under utredning. På tisdagen skickas Försvarsmaktens undersökningskommission (FMUK) till området för att utreda bombattacken mot en personterrängbil då fem svenska soldater skadades och deras lokala tolk dödades.

– Redan på torsdagen fattades beslut om att skicka en FMUK till Afghanistan för att utreda bombattacken, förklarar arméinspektör generalmajor Berndt Grundevik. Vi är angelägna om att få en så tydlig bild som möjligt av händelseförloppet. Utredningen är en av de viktigaste delarna i vårt säkerhetsarbete och det bästa sättet att ge våra soldater så goda förutsättningar som möjligt att lösa sina uppgifter i framtiden. Dessutom ger erfarenheterna möjlighet att utveckla stridsteknik och utbildning.

Försvarsmakten är enligt lag skyldig att utreda alla olyckor och tillbud. Vid allvarliga olyckor och tillbud sätter man samman en undersökningskommission med specialister efter de specifika behov av kompetenser som finns.

– Att utnyttja Försvarsmaktens undersökningskommission är en rutin som vi har alltsedan en allvarlig spränghandgranatsolycka i Kosovo år 2003, säger överstelöjtnant Åke Edler chef för marksäkerhetssektionen vid produktionsledningens arméavdelning.

Försvarsmaktens undersökningskommission kan liknas vid en intern haverikommission. FMUK tillsätts av chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion. Säkerhetsinspektionen är en inom Försvarsmakten oberoende enhet för regelgivning och tillsyn. Säkerhetsinspektionen är direkt underställd myndighetsledningen.

Sedan FMUK inrättades har det tillsatts 15 undersökningskommissioner för undersökning av olyckor och tillbud, främst inom markområdet, men även för undersökning av andra risker. En del händelser utreds av Statens Haverikommission, andra enbart av Försvarsmakten

Den slutgiltiga utredningen beräknas vara klar under våren 2010.