Tydligare ansvar och utbildning efter helikopterolyckan i Ryd

Tydligare ansvar och utbildning är ett par av de åtgärder som Försvarsmakten vidtagit efter helikopterolyckan i Ryd för två år sedan. Nu är en kompletterande redovisning inlämnad till Statens haverikommission.

Redovisningen till Statens haverikommission, SHK, är den andra i ordningen. Här redogörs hur myndigheten har fortsatt att utveckla flygsäkerheten efter kommissionens utredning. Huvuddelen av rekommendationerna är antingen tillgodosedda eller också pågår arbete. Högkvarteret förbereder nu uppdrag för att se över de åtgärder som ännu inte är införda.

Det var i september 2007 som två av Försvarsmaktens helikoptrar kolliderade i luften nära Ryd, väster om Tingsryd. Samtliga fyra besättningsmän omkom. Mellan åren 2000 och 2007 inträffade sex haverier med sammanlagt 14 omkomna inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet. I anslutning till kommissionsarbetet lät SHK också göra en utredning om säkerhetskulturen inom såväl Helikopterflottiljen som högre nivåer inom Försvarsmakten.

– Vi har haft stor nytta av det som framkommit under haverikommissionens utredning. Genom de förbättringar som vi har gjort eller är under beredning drar vi lärdom av de tragiska olyckorna, säger brigadgeneral Micael Bydén som är ansvarig för att den militära flygverksamheten inom Försvarsmakten följer gällande säkerhetsbestämmelser.

Kommissionens rekommendationer spänner över ett stort område. De innehåller förslag till förbättringar för ledningen av flygsäkerhetsarbetet i allmänhet och flygtjänsten i synnerhet på Försvarsmaktens samtliga nivåer, inklusive myndighetsledningen. Vidare föreslås förbättringar inom bland annat organisation, personalförsörjning och utbildning.

Försvarsmakten har efter kommissionens analys separerat och tydliggjort ansvarsförhållandena mellan tillsyn och operativ verksamhet. En funktion som kallas Försvarsmaktens Flygoperatör har inrättats inom Högkvarteret. Genom den ges bättre förutsättningar att på ett effektivt sätt integrera flygsäkerhetsarbetet i den dagliga verksamheten, med strävan att inga uppdrag eller order ska ges till förband utan att en relevant flygsäkerhetsbedömning har genomförts.

Myndigheten har också gjort en grundlig översyn av helikopterverksamheten vilket resulterat i en rad konkreta åtgärder, till exempel tillsättning och utbildning av personal och anskaffning av flygsäkerhetsutrustning.