SSG och SIG bildar nytt specialförband

Under 2011 kommer de båda specialförbanden SSG, Särskilda Skyddsgruppen, och SIG, Särskilda Inhämtningsgruppen, att organiseras som ett nytt specialförband. Det beslutade chefen för Försvarsmaktens specialförband, konteramiral Jörgen Ericsson, nyligen.

Beslutet är resultatet av en inriktning som funnits sedan 2008, syftande till att öka samordning mellan och effektivisera främst lednings- och stödfunktionerna inom de båda förbanden. Sammanslagningen var ett av de förslag som Försvarsmakten presenterade i myndighetens budgetunderlag till regeringen i våras. Det finns därmed också förankrat i regeringens inriktningsproposition som beslutades av riksdagen i juni i år.

– Vi har sett att det här behövde göras därför att båda förbandens lednings- och stödfunktioner visat sig vara underdimensionerade. Genom att slå ihop förbanden och därmed få en bättre organisation för ledning och stöd, kan vi göra verksamheten som helhet effektivare med bibehållen kvalitet och bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av förbandens operativa förmåga, säger Jörgen Ericsson.

Ska lösa samma uppgifter

Försvarsmaktens specialförband består i dag av en specialförbandsledning (SFL), SSG och SIG. De båda förbanden har inriktning mot strid respektive underrättelseinhämtning. I den nya organisationen går förbanden samman till ett, med bibehållen inriktning för förbandens operativa förmåga. Det nya förbandet kommer alltså att lösa samma uppgifter som dagens två förband.
All personal i de nuvarande förbanden kommer att erbjudas befattningar i det nya förbandet.

– De operativa kraven och de personalramar vi har i dag kommer inte att förändras. Däremot kommer det nya specialförbandet att få effektivare ledning och stöd genom att de samlas och att vi får gemensamma rutiner och arbetsformer för ledning, logistik, personaltjänst, materielhantering, utbildning och inom en rad andra områden, säger Jörgen Ericsson.

Pågått sedan 2008

Omorganisationen till ett förband är en process som pågått i olika former sedan hösten 2008 och den kommer att fortgå tills dess det nya förbandet är organiserat under 2011. Personalen och arbetstagarorganisationerna har varit och kommer att vara engagerade i arbetet.

Verksamheten vid Försvarsmaktens specialförband, oavsett om det handlar om utbildning, övning eller insatser, är i huvudsak hemlig. Det gäller också personalens identiteter, viss materiel, detaljer i organisationen och annat som kan ge information om förbandens förmåga.

Specialförbandens uppgifter ligger normalt utanför konventionella förbands räckvidd och förmåga. De är lätt utrustade och rörliga och uppträder i regel i små grupper. Sekretess runt metoder, taktik och utrustning blir därmed en mycket viktig del av personalens skydd.