Övergången till frivillighet

För att Försvarsmakten ska klara övergången till frivillig militär grundutbildning måste Pliktverket finnas kvar. Dessutom vill Försvarsmakten själv bestämma antalet rekryter som tas in till utbildning. Det framgår av Försvarsmaktens yttrande på regeringens pliktutredning som lämnades under torsdagen.

De första ansökningarna till den nya grundläggande militära utbildningen förväntas ske under andra kvartalet 2010. Foto: Försvarsmakten

Efter uppdrag från regeringen planerar nu Försvarsmakten tillsammans med Pliktverket för en övergång till ett nytt grundläggande militärt utbildningssystem. Från den 1 juli 2010 ska intresserade söka grundutbildningen frivilligt och inte tas ut med plikt. För Försvarsmakten innebär detta en stor omställning som ska ske på kort tid. Ett viktigt ingångsvärde för att lyckas är att Pliktverket, åtminstone under en övergångstid, stödjer urvalsprocessen.

– Försvarsmakten mäktar just nu inte med att ta över Pliktverkets alla uppgifter, framför allt inte inom test och urval. Dessutom tycker vi att Pliktverket är duktig inom detta område, säger överste Mats Geijer som leder en särskild införandegrupp i Försvarsmakten.

Försvarsmakten anser att myndigheten själv ska få avgöra hur många rekryter som ska tas in till utbildning varje år, till skillnad mot pliktutredningen som reglerar antalet rekryter till cirka 6 000 per år.

– Vi bedömer att antalet rekryter snarare bör ligga runt 4 000. Självklart måste det vara Försvarsmaktens aktuella personalbehov som styr antalet, utifrån de uppgifter vi åläggs av riksdag och regering, säger Mats Geijer.

Under perioden fram till 2011 ska värnpliktssystemet fasas ut samtidigt som en grundläggande militär utbildning, GMU, införs. De första ansökningarna till GMU förväntas ske under andra kvartalet 2010.

Så här planeras utbildningen

Den grundläggande militära utbildningen, GMU, som ska vara enhetlig i hela Försvarsmakten, är tänkt att genomföras på flera olika platser i landet och vid olika tidpunkter under året. Avsikten är att minimera tiden mellan ansökan och inryckning.

Innan GMU sker urval och uttagning med både webbaserad lämplighetsundersökning och antagningsprövning. Efter kort väntetid får individen erbjudande om specifik utbildningsplats och därefter genomförs GMU.

Efter GMU inriktas individen mot en befattning, antingen vid ett insatsförband och får då en kompletterande militär grundutbildning, KMU, eller inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

KMU är anpassad utifrån tänkt förband i insatsorganisationen och kan också ligga till grund för efterföljande utbildning till officer och specialistofficer. För blivande anställda och kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän sker KMU vid det förband som senare ska anställda individen.

I slutet av KMU sker ytterligare ett urval för en tidsbegränsad anställning inom ramen för en befattningsutbildning. I slutet på denna period bedöms lämplighet för fortsatt anställning och tjänstgöring.

  • Yttrande över betänkandet Totalförsvarsplikt och frivillighet (pdf, nytt fönster)
  • Yttrande - bilaga 1 (pdf, nytt fönster)
  • Försvarsmaktens svar avseende reformerad rekrytering (pdf, nytt fönster)