Intern granskning av Prio klar

Försvarsmakten inför snart ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem – Prio. Försvarsmaktens internrevision har gjort en allmän granskning av bland annat Prios styrformer, roller och ansvar.

Försvarsmaktens förberedelser och införandet av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (Prio) har pågått sedan några år tillbaka. Med anledning av de problem som funnits under den första delen av införandet och för att säkerställa att styrning och genomförande sker på bästa sätt, så granskas arbetet av både interna och externa granskare. Försvarsmaktens internrevision fick i juni i uppdrag att göra en allmän granskning av bland annat Prios styrformer, roller och ansvar samt projektledning.

– Granskningen är nu klar och Försvarsmakten har fått en samlad och bred belysning som kan förbättra arbetet med det fortsatta införandet, säger chefen för ledningsstaben Jan Salestrand. Vi har redan vidtagit åtgärder och därutöver har vi nära kontakter och erfarenhetsutbyte med våra nordiska grannländer som infört systemet. 

Många av de synpunkter som internrevisionen lämnar i sin rapport gäller Försvarsmaktens ledningsförhållanden avseende Prio-införandet. Några av de åtgärder som vidtagits är att den centrala ledningen omorganiserats och resursförstärkts. Med rapporten och erfarenheterna som grund kommer Försvarsmakten att ta ställning till vilka förändringar avseende organisation, styrning och ledning som eventuellt ska vidtas.

– Vi är övertygade om att det är absolut nödvändigt att införa ett integrerat ledningssystem i Försvarsmakten, säger Jan Salestrand. Vi är beredda på att införandet stundtals kan bli mödosamt, men systemet kommer att leda till att vi kan planera, genomföra och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt.  

Hela införandet av Prio sker i sex delar och under 2009 har det första steget tagits, där grunddata lagts inom ekonomi och HR. Den andra delen av införandet, med driftsättning på samtliga förband, skolor och centrum, sker i början av april 2010.