Åter i hemmahamnen

Korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö tillsammans med stödfartyget HMS Trossö är nu åter i Karlskrona.

Lastfartyget Eide Transporter på väg in till kaj med fartyg och materiel från Afrika. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Efter en lång resa från Afrika är nu marinens fartyg hemma i Karlskrona.
Efter en lång resa från Afrika är nu marinens fartyg hemma i Karlskrona. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Efter en lång resa från Afrika är nu marinens fartyg hemma i Karlskrona. Foto: Håkan Jönsson

– Återresan från Djibouti påbörjades den 25 september och har gått enligt plan, säger Marinbasens projektledare William Nordström  som har det övergripande ansvaret för transporten. Transporten skedde ombord på fartyget Eide Transporter som kan liknas vid en "självgående flytdocka".

Under transporten har teknisk personal från Marinbasen sörjt för att exempelvis ventilation och kraftförsörjning av örlogsfartygen fungerat. Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta iland ett antal förrådscontainrar samt att ta bort de stöttor som har fixerat örlogsfartygen på transportfartyget.

Under natten kommer Eide Transporter att ankra i Karlskrona skärgård för att kunna lossa fartygen.
– Vid kajen är det för grunt för att lossningsarbetet ska kunna göras där, säger William Nordström.

Under torsdagen tar Marinbasens bogserbåtar hand om fartygen och tar dem till Örlogshamnen. Under insatsen har Marinbasen haft det övergripande ansvaret för tekniskt underhåll av fartygen. William Nordström fortsätter:
– Jag konstaterar att vi har fått ett kvitto på att Marinbasen lyckats med uppgiften genom att korvetterna varit operativa under hela insatsen. Detta betyder att fartygen haft en hög teknisk driftsäkerhet och tillgänglighet under insatsen.

Mat till Somalias befolkning

Insatsen genomfördes 15 maj till 15 september. Under denna tid har de svenska fartygen eskorterat 20 000 ton livsmedel till Somalias svältande befolkning för World Food Programme. Under samma period har ungefär 10 000 handelsfartyg passerat området. 34 handelsfartyg utsattes för piratattacker varav två attacker lyckades.

Det har visat sig att korvetter är mycket lämpade för denna typ av uppgifter tack vare att de är relativt små, snabba och har en mycket god manöverförmåga.  Det är även en fördel att vara tre enheter som kan sprida ut sig över ett större område och detta med mindre personal än en normalstor jagare eller fregatt.

Nästa uppdrag

Sedan en tid tillbaka förbereder Marinbasen det före detta långresefartyget HMS Carlskrona för en uppföljande insats, ME-02. Denna insats planeras ske april till augusti 2010. Till skillnad från fartygen i ME-01 kommer HMS Carlskrona att gå för egen maskin till insatsområdet.