Remissvar på Stödutredningen

Försvarsmakten delar inte utredningens slutsatser om hur mycket det går att spara på Högkvarteret och den centrala ledningen. Det framgår av det remissvar på Stödutredningens rapport ”Ett användbart försvar – stödet till Försvarsmakten” som har lämnats till regeringen.

Inom Försvarsmakten pågår redan ett internt arbete med få ned Högkvarterets personalram från cirka 1 150 till 950 befattningar, vilket är i nivå med Stödutredningens förslag. Däremot anser Försvarsmakten att endast en mindre del av Högkvarterets verksamhet kan beskrivas som stödverksamhet. Hela den operativa ledningen finns integrerad i organisationen.

Försvarsmakten menar också att stödutredningens siffervärden ger en felaktig bild av Högkvarterets storlek. En del av den personal som räknas in, tjänstgör i själva verket vid staber och skolor utomlands.

Generaldirektör Ulf Bengtsson säger att de förändringar som Stödutredningen förslår skulle i närtid få konsekvenser för Högkvarterets arbetsmetoder, uppgifter och organisation. Detta samtidigt som personalen dignar under en hög arbetsbelastning med att genomföra en ny försvarsinriktning mot en helt ny insatsorganisation 2014.

– Vi har tagit beslut om att minska Högkvarterets personalram och det arbetet pågår. Det vore olämpligt att göra ytterligare förändringar när vi nu måste kraftsamla inför bland annat uppgiften att gå från ett värnpliktsförsvar till ett försvar som bygger på frivillighet, säger Ulf Bengtsson.

Övrigt

  • Principiellt stödjer Försvarsmakten att de möjligheter som finns att göra rationaliseringar ska tas tillvara.
  • En sammanhållen logistik- och materieltjänst där Försvarsmakten tar över de stödtjänster som i dag utförs av Försvarets materielverk är mest kostnadseffektivt.
  • Försvarsmakten delar inte utredningens förslag att avveckla Försvarshögskolan. 
  • Det är viktigt att Pliktverkets kunskap och kompetens inom test- och urvalsområdet behålls tills vidare.