Kadett anmäld på grund av olämpligt uppträdande

Militärhögskolan Karlberg behandlar just nu ett ärende där en kadett enligt anmälan vid ett flertal tillfällen har agerat på ett sätt som står direkt i strid med Försvarsmaktens värdegrund.

Kadetten har enligt anmälan vid ett antal tillfällen uttryckt sig kränkande mot bland annat kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund. Han har redan tidigare haft ett samtal med sin plutonchef, där hans chef har påtalat för honom att lärare och officerare på kompaniet har reagerat på provocerande uttalanden i samband med diskussioner under utbildningen. I den anmälan som kompanichefen nu har lämnat in till chefen för Militärhögskolan Karlberg framgår det att kadetten exempelvis skall ha använt sig av uttryck av karaktären ”Invandrare är källan till allt fel” och ”Kvinnor är svagare på alla sätt”. Det har även förekommit uttryck som är grövre till karaktären och kadetter i hans pluton har reagerat på det sätt han har uttryckt sig på.


Chefen för MHS Karlberg har efter samråd med Försvarsmaktens jurister beslutat sig för att pröva om det är möjligt att dra in de förmåner kadetten har under utbildningen. Detta skulle innebära att han inte längre kommer att erbjudas bostad, resor och övriga förmåner från Försvarsmakten. Han kommer heller inte att kunna bära uniform eller delta i övningar med vapen. Dessutom skulle han inte längre vara kadett och officersaspirant i Försvarsmakten.

Försvarsmakten har däremot inte möjlighet att skilja den studerande från utbildningen på officersprogrammet eftersom det är en högskoleutbildning som följer högskolelagens bestämmelser för skiljande från utbildning. Frågan om skiljande från utbildningen på officersprogrammet handläggs av Försvarshögskolan.

En förutsättning för att anställas som officer i Försvarsmakten, är att man skall ha genomfört officersprogrammet med godkänt resultat i samtliga kurser. Den som inte har rätt att bära uniform och delta i övningar med vapen kommer inte att kunna uppnå godkänt resultat i alla kurser.