Försvaret i budgetpropositionen

På måndagen presenterade regeringen budgetpropositionen för riksdagen. Budgetförslaget gäller för 2010 som är det första året med den nya försvarsinriktningen.

Ulf Bengtsson är generaldirektör i Försvarsmakten.
– I årets budgetproposition föreslås en i stort sett oförändrad ekonomisk ram. Med ett sådant förslag kan Försvarsmakten fortsätta arbetet med att långsiktigt förändra försvaret enligt regeringens inriktning.

Men ännu saknas många av de avgörande beslut som behövs för att kunna bygga upp och för att kunna leverera en insatsorganisation med 50 000 soldater år 2014.
– Vi behöver riksdags- och regeringsbeslut kring till exempel plikt, personalförsörjning och stödverksamhet samt lagar och förordningar som måste ändras, fortsätter Ulf Bengtsson.

När det gäller stödverksamheten har Försvarsmakten tidigare fört fram sina åsikter i ett remissvar.
– Rationaliseringar inom logistik och materielförsörjning måste samordnas med kraven som regeringen ställer på vår operativa förmåga. Den föreslagna reduktionen inom forsknings- och utvecklingssatsningar är inte genomförbara och officersutbildningen på Försvarshögskolan är en förutsättning för det framtida försvaret, avslutar Ulf Bengtsson.

Fakta budgetarbetet

I budgetpropositionen beskrivs den ekonomiska ram som Försvarsmakten har att jobba inom under nästa år. I december fattar riksdagen beslut om hela statsbudgeten och därefter omsätts den i ett regleringsbrev till myndigheten.

I regleringsbrevet står det vilka mål verksamheten ska ha, hur mycket pengar som får användas och hur resultatet ska lämnas till regeringen. Det är utifrån detta som ÖB sedan formulerar uppdraget till Högkvarterets insatsledning, produktionsledning och ledningsstab.