Förberedda på att skydda sig

– Det brinner… det tar sig vid huvudet igen…, ropet kommer från en av dem som står samlade runt en brinnande kropp. Stämningen är inte särkskilt upphetsad, kroppen som brinner är bara en docka, det är Lifkompaniet som har brandövning för sina värnpliktiga.

Med hjälp av en filt ska han släcka branden från huvudet och nedåt. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
En kontroll så att skyddsmasken håller tätt innan de ska in i provkammaren som är fylld med tårgas.
En kontroll så att skyddsmasken håller tätt innan de ska in i provkammaren som är fylld med tårgas. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
En kontroll så att skyddsmasken håller tätt innan de ska in i provkammaren som är fylld med tårgas. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

– Det här är bra utbildning som alla kan behöva, säger Daniel, en av de värnpliktiga som precis har testat att använda en pulversläckare.

Förberedda på brand

Kunskaper inom brandskydd är alltid viktigt, inte enbart i rollen som soldat. Vid en brand är tid en nyckelfaktor, ju längre tiden går desto värre blir branden. Eftersom man aldrig vet när en brand uppstår så ger brandskyddsutbildning en mental grundberedskap som gör att man inte behöver bli paralyserad.

– Någon som känner att det inte gick så bra utan vill göra ett nytt försök, frågar kapten Lagrell från Lifkompaniet. Han vet att träning hjälper killarna och tjejerna att reagera snabbare vid en eventuell brand, det blir inte så stressigt när man vet vad som ska göras.

Just den här dagen är det inte enbart att släcka en brinnande docka utan man övar också på att släcka brand i motorrummet på fordon. En utbildningsdel som är obligatorisk.

Utbildar i brandskydd

En av dem som arbetar med brandskydd på regementet, och är med och håller i utbildningen, är Tor-Leif Runesson. Han är officer och är utbildad vid det som idag heter Skyddcentrum och som är Försvarsmaktens kompetenscentrum inom området CBRN (Chemical, Biologisk, Radiologisk och Nukleär).

– Utbildning i brand kan men se som en samhällsutbildning, säger Tor-Leif. För var och en som går utbildningen finns det en till i samhället som är utbildad och kan reagera snabbt när det behövs.

Förutom 10 års erfarenhet i Försvarsmakten inom området har han arbetat 10 år på Räddningsverket. Där arbetade han som lärare i ”Farliga ämnen”. Men att kunna brand är en slags allmän bas. Som lärare på Räddningsverket fick Tor-Leif utbildning som deltidsbrandman vilket gör att han är väl insatt i brandutbildning.

CBRN-utbildning

Brandövning genomförs ofta i samband med CBRN-utbildning vilken innebär att man lär sig att skydda sig mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser.

Även om huvuddelen av alla stater idag har undertecknat avtal mot användning av CBRN-vapen finns terroristorganisationer och kriminella element som inte följer de överenskommelserna. Vid insatser där Försvarsmakten verkar kan det förekomma CBRN-hot. Men hotet är inte bara avsiktlig spridning genom terrorism eller en insats av medel från en fiende. Det kan också vara rena olyckor som vid en transport eller lagring av kemikalier eller radioaktiva ämnen.

En del i all utbildning är att lära sig hantera skyddsutrustning på rätt sätt. De värnpliktiga måste känna sig säkra i hanteringen och kunna lita på att utrustningen fungerar. Därför fortsatte Lifkompaniets tjejer och killar den här dagen till ”Provkammaren”. Där ska de göra en så kallad tillpassningskontroll, alltså testa sin skyddsmask, så de kan känna sig säkra på att den fungerar.