Slutrapport till regeringen om intern styrning och kontroll

Regeringsuppdraget att med stöd av Ekonomistyrningsverket (ESV) genomföra åtgärder för att förbättra Försvarsmaktens interna styrning och kontroll är nu genomfört och slutrapporterat. Men det långsiktiga arbetet fortsätter, förklarar Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson. Han har också för avsikt att begära fortsatt stöd från ESV.

På fredagen undertecknade generaldirektören slutrapporten till regeringen som avslutar uppdraget från regeringen som kom sommaren 2008 med att förbättra den interna styrningen och kontrollen.

– De punkter som regeringen särskilt angett har beretts och åtgärdats och vi har också gått igenom samtliga kommentarer och förslag från Ekonomistyrningsverket i rapporten från maj 2008, säger Ulf Bengtsson.

– Men arbetet slutar självklart inte här. Vi kommer därför att fortsatt utveckla processer, ledningsmetoder och organisation. Och vi avser att begära fortsatt stöd från ESV i detta arbete.


Slutsatser i rapporten:

Förutom införandet av det nya affärssystemet PRIO som bland annat kommer att innebära effektivare processer och snabbare verksamhetsuppföljning så har Försvarsmakten utvecklat den interna styrningen och kontrollen på en rad punkter.

• Den ekonomiska planerings- och uppföljningsprocessen har utvecklats så att produkter kan kopplas till ekonomi och resurser över tiden. En viktig del är att avvägningen görs av hela verksamheten och inte enbart i förändringspaket på marginalen. Här blir kvalitetssäkrade beslutsunderlag en förutsättning.

• Roller, ansvar och befogenheter för cheferna underställda överbefälhavaren samt för ytterligare några specifika befattningshavare har utvecklats och i detalj reglerats i Försvarsmaktens arbetsordning. På så vis skapas också en tydlig produktavvägningsprocess för överbefälhavaren att fatta beslut om.

• I april i år fastställdes Försvarsmaktens arbetsordning. Som grund för den gjordes en översyn av alla styrande dokument och dokumentstrukturer. I arbetsordningen definieras också ett tydligare resultatkontrakt för alla uppdrag som reglerar vad som ska produceras inom de olika verksamhetsgrenarna, från överbefälhavaren till resultatansvariga chefer på alla nivåer.

• Hösten 2009 genomförs ekonomiutbildning för nyckelbefattningshavare. Ett tydligt syfte är att bidra till och förstärka uppfattningen att inte göra skillnad mellan verksamhetens innehåll, mål m.m. och dess finansiering samt ökad kompetens.

• Ledningsstaben har omorganiserats och i denna skall också ingå en tydlig fokusering på intern styrning och kontroll.