Remissvar om stödutredningen inlämnat

– Försvarsmaktens huvudinriktning är att vi stödjer förslagen om att nyttja möjligheter till rationalisering, till exempel genom effektivisering, sammanslagningar och tydligare fördelning av ansvar, säger GD Ulf Bengtsson.

Försvarsmakten lämnar dock i sitt remissvar synpunkter på delar av utredningen. Myndigheten menar att förslagen behöver utvecklas och kompletteras med konsekvensanalyser och realiserbarhetsprövningar för att kunna utgöra beslutsunderlag. Ett genomförande enligt utredningens tidsplan kan motverka delar av Försvarsmaktens åtgärder att på andra sätt öka effektiviteten och omfördela resurser.

Nedan sammanfattas några av Försvarsmaktens synpunkter:

• Rationaliseringar inom logistik och materielförsörjning måste samordnas med de krav regeringen ställer på Försvarsmaktens operativa förmåga samt insatsorganisationens utformning och krav på beredskap.

• Forskning och utveckling bör inte reduceras i den omfattning utredningen föreslår. En ekonomiskt avvägd inriktning av Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingssatsningar har redan lämnats i en rapport till regeringen den 30 januari 2009. Försvarsmakten anser att det går att genomföra en avveckling av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och att verksamheten kan övergå till en ny stödmyndighet, alternativt bolagiseras. Detta förutsätter dock att kvaliteten i verksamheten består samt att FOI:s varumärke och internationella samverkan inte påverkas negativt.

 • Försvarsmakten delar utredningens uppfattning att ett samlat ansvar för rekrytering ska finnas i den egna myndigheten. Försvarsmakten anser dock att de tidsförhållanden som utredningen anger för förändring av den verksamhet Pliktverket bedriver idag kan få allvarliga konsekvenser för det nya personalförsörjningssystemet och frivillig grundutbildning. Vidare anser myndigheten att det inledande urvalet före den frivilliga grundutbildningen måste säkerställa att alla grundkrav för anställning i insatsorganisationen är uppfyllda.

Stödutredningens förslag syftar till att överföra resurser från stödverksamhet till operativ verksamhet, något som ur verksamhetsmässig och ekonomisk synpunkt inte varit möjligt att detaljgranska i remissvaret. Försvarsmakten kommer att lämna en fördjupad analys i det slutliga remissvaret den 15 september.