Försvarsmaktens medicinska insatspool

I takt med att Försvarsmaktens internationella verksamhet utökas, växer behovet av medicinalpersonal för att kunna förse våra förband med bra medicinsk vård. Därför börjar vi nu bygga upp en medicinsk insatspool (MedInPool). Tanken är att poolens medlemmar under ett antal år i kortare perioder ska kombinera utlandstjänstgöring i Försvarsmakten med riktigt kvalificerad utbildning.

Norsk helikoptertransport av svensk soldat som skadats i bilolycka Foto: Norska armén

Har du ingen militär bakgrund (fullgjord värnplikt eller utlands-/beredskapstjänstgöring) får du inledningsvis en grundläggande soldatutbildning. Denna följs sedan av en tidsbegränsad anställning i Försvarsmaktens utlandsstyrka där du exempelvis kan åka som kirurg till Afghanistan. Tjänstgöringstiden där är omkring 12 veckor där du kan dela upp tiden i 4 till 6-veckorsperioder i insatsområdet. På så sätt kan du ha ett rullande schema under en längre period för att göra det lättare för dig att planera in det i din ordinarie verksamhet. I händelse av hastigt uppkomna behov eller naturkatastrofer där Försvarsmakten ska lösa uppgifter kan du med kort varsel också bli tillfrågad om deltagande.

Utbildning

Vi vet att det finns en stor efterfrågan på kvalificerad vidareutbildning samtidigt som sjukvårdshuvudmän ofta har begränsade budgetmedel. Samtidigt bedriver vi i Försvarsmakten en stor kursverksamhet som också omfattar medicinsk utbildning på hög nivå, exempelvis BATLS och DSTC. Vi deltar också i internationella utbildnings- och verksamhetsutbyten och samarbetar via Sahlgrenska Universitetssjukhuset med flera traumasjukhus i Sydafrika. De som väljs ut till MedInPool kommer att erbjudas deltagande i de olika kurser som anordnas där Försvarsmakten ordnar all administration och eventuellt arbetstillstånd med mera och betalar kurskostnader, resor, uppehälle mm. Lön under kurstiden står den ordinarie arbetsgivaren för.

Din bakgrund

Du bör vara specialistutbildad läkare/sjuksköterska eller snart vara färdig med din specialistutbildning. Din engelska är god, och du får gärna ha någon form av militär bakgrund, till exempel fullgjord värnplikt eller utlandstjänst. Du är svensk medborgare och måste godkännas i den säkerhetsprövning som görs. Du har god fysik och bör ha civil traumautbildning.

Vill du veta mer?

Vi räknar med att börja bygga upp den medicinska insatspoolen under våren 2009. Det kommer att ske stegvis med 20-30 personer per år. Inledningsvis kommer vi att satsa på traumaområdet där vi framförallt inriktar oss mot kirurger, anestesiläkare och operations-, anestesi- och IVA-sjuksköterskor. 

Har du frågor, kontakta oss på email, medrekus@mil.se eller telefon 031 – 69 20 00 fråga efter Försvarsmedicin, avdelningen för utbildning- och rekrytering.