Underrättelsehotet fortsatt högt

Hotet från främmande underrättelseverksamhet riktat mot Försvarsmakten är fortsatt högt. Det finns ett stort intresse från främmande makt för Försvarsmaktens kvalificerade vapensystem.

– Detta har bland annat tagit sig uttryck i ett antal kontakttagningar där aktörer försökt inhämta skyddsvärd information genom att söka upp personal inom Försvarsmakten, säger John Daniels, chef för säkerhetskontoret vid den militära underrättelse och säkerhetstjänsten, MUST.

Nationellt riktar sig intresset främst mot Försvarsmaktens sjö- och luftstridskrafter. Underrättelseinhämtningen genomförs såväl genom personbaserad inhämtning som genom signalspaning från flygande och sjögående plattformar.

Under 2007 inträffade två allvarliga händelser där främmande makt hade möjlighet att inhämta underrättelser. De åtgärder som därefter vidtogs bedöms ha haft avsedd effekt och liknande händelser har sannolikt inte inträffat under 2008.

Underrättelshotet mot svenska insatser utomlands ligger kvar på samma höga nivå som under 2007. Det finns ett flertal aktörer som löpande bedriver underrättelseinhämtning i de insatsområden där Försvarsmakten verkar. Även om vaksamheten bland svenska officerare och soldater har förbättrats finns allt jämnt en aningslöshet. Dels vad avser hotet från främmande underrättelseverksamhet men också vilka risker som finns när det gäller publicering av information och bilder på Internet.

Internet har blivit en arena för underrättelseinhämtning. Under året har säkerhetstjänsten konstaterat att Facebook bland annat används i detta syfte. En enskild medarbetare kan därmed omedvetet bidra till kartläggning genom att vara allt för generös med information.
– I de internationella insatserna kan informationsförluster också ha en direkt påverkan på säkerheten för den svenska personalen, säger John Daniels.