Civil-militär samverkan redan inledd

För att en fredsbevarande insats ska lyckas krävs bland annat ett gott samarbete mellan de militära styrkorna och civila organisationer på plats som exempelvis EU:s civila rådgivare, FN:s organ för humanitära insatser, UNHCR, Röda Korset eller andra biståndsorganisationer.

Generaldirektören Henrik Landerholm och Force Commander Stefan Andersson framför en bild av Folke Bernadotte. Foto: Folke Bernadotteakademin

Redan nu har därför chefen för Nordic Battlegroup, brigadgeneral Stefan Andersson, träffat generaldirektören för Folke Bernadotteakademin, Henrik Landerholm:
– För mig är den civil-militära dimensionen oerhört central. Min övertygelse är att det är med just kombinationen av militära och civila insatser som effekter och långsiktiga framgångar kan nås, därför känns det angeläget att redan tidigt knyta kontakt med en sådan ansedd organisation som Folke Bernadotteakademin, säger Stefan Andersson.

Folke Bernadotteakademin är en statlig myndighet som har till uppgift att stärka och utveckla den svenska och internationella förmågan inom området konflikt- och krishantering, med en särskild inriktning på fredsoperationer.
De kommer även att bidra med de civil-militära inslagen under de övningar som föregår Nordic Battlegroups beredskapsperiod 2011.
– Jag fick en bra bild över Folke Bernadotteakademins mångfacetterade kompetenser, kurser och utbildningar samt att jag framförde de behov vi hittills sett inom Nordic Battlegroup, säger Stefan Andersson. Nu skall vi tillsammans titta vidare på vilket sätt Folke Bernadotteakademin kan stödja hela Nordic Battlegroup med olika utbildningar men även expertstöd vid kommande operativa planeringar.

Från militärt och politiskt håll betonas ofta vikten av bred samverkan mellan militära och civila aktörer, men många biståndsorganisationer vill undvika närmare samarbete med militära förband i insatsområdena:
– De känner att de av någon av parterna kan uppfattas som om de tagit ställning i konflikten vilket kan försvåra deras arbete och även äventyra deras säkerhet.
Kom ni fram till någon lösning på det problemet under mötet?
– Nej, däremot är det viktigt att vi hittar metoder för att olika humanitära biståndsorganisationer och de militära förbanden får kunskap om varandras uppgifter och mål, sedan är det mer att visa varandra förtroende och respekt. Min önskan är naturligtvis att redan nu etablera kontakt med olika biståndsorganisationer för att se vilken typ av information vi kan utbyta, avslutar Stefan Andersson.