Avveckling av Vertolhelikoptern

Militärhelikopterutredningen föreslår att Försvarsmaktens helikopter 4 avvecklas. Höga kostnader för en återuppbyggnad av systemet för att uppnå tillräcklig operativ effekt och en lång återuppbyggnadsperiod, anges som viktiga skäl. Det framgår av delbetänkandet som överlämnades till försvarsminister Sten Tolgfors i dag.

Organisatoriska, personella och materiella åtgärder krävs för att dagens HKP 4-system ska uppnå kraven som ställs på flygsäkerhet och operativ effekt för att kunna verka i en förhöjd hotbild i internationella insatser.

– Det krävs flera och omfattande åtgärder inom helikopterflottiljens totala verksamhet för att göra en fortsatt drift av helikopter 4 möjlig. Kostnaden kan bli så stor som 780 miljoner kronor och det skulle påverka anskaffningen och utvecklingen av andra helikoptersystem. Mot den bakgrunden bedömer jag att det saknas tillräckliga skäl för att behålla helikopter 4, säger den särskilda utredaren Jan-Olof Lind.

Förseningar av leveranser av nya helikoptersystem till Försvarsmakten har gjort att det uppstått brister i förmågan att stödja olika insatsförband i mark- och sjöoperativa uppgifter.

Detta motiverar dock inte en uppgradering av helikopter 4, menar utredaren, då en markoperativ effekt efter en modifiering tidigast skulle kunna uppnås 2015. Två år senare – 2017 ska uppbyggnaden av det nya helikopter 14-systemet ha uppnått tillräcklig markoperativ förmåga och tre år senare ska förmågan ha uppnåtts till sjöss.

Enligt utredningen bör kraftfulla åtgärder vidtas för att om möjligt påskynda leveranserna av det medeltunga HKP 14-systemet. Militärhelikopterutredningen ser över Försvarsmaktens förmåga att understödja insatsförbanden med helikoptrar för olika uppgifter och ska kartlägga och lämna förslag på olika åtgärder som förstärker förmågan.