Taktikfältövning i Italien

Under två veckor i maj genomförde kadetterna vid den 216:e kursen en taktikfältövning i Italien. Övningen syftade till att på plats studera de allierades fälttåg under andra världskriget samt att skapa förståelse för hur svårt det är att göra taktiska bedömanden och planera med bristande underlag och förståelse för terrängen. Som kadett med inriktning mot markstrid genomförde jag övningen i den andra täten som flög till Rom den 16 maj.

Marco Smedberg håller genomgång med kadetterna. Foto: Martin Hägg, Försvarsmakten
Interiör från det efter kriget återuppbyggda klostret på Monte Cassino.
Interiör från det efter kriget återuppbyggda klostret på Monte Cassino. Foto: Martin Hägg, Försvarsmakten
Kransnedläggning på den polska krigskyrkogården på Monte Cassino.
Kransnedläggning på den polska krigskyrkogården på Monte Cassino. Foto: Martin Hägg, Försvarsmakten
Taktikarbete vid stranden i Anzio.
Taktikarbete vid stranden i Anzio. Foto: Andreas Löfqvist, Försvarsmakten
Interiör från det efter kriget återuppbyggda klostret på Monte Cassino. Foto: Martin Hägg, Försvarsmakten
Kransnedläggning på den polska krigskyrkogården på Monte Cassino. Foto: Martin Hägg, Försvarsmakten
Taktikarbete vid stranden i Anzio. Foto: Andreas Löfqvist, Försvarsmakten

Övningen tog sin början vid den strand där de allierade landsteg den 9 september 1943. Att den idag så fridfulla stranden varit en kokande kittel av soldater, fordon och materiel var mycket svårt att föreställa sig. På den platsen påbörjades något av ett mentalt återtag för mig personligen där jag istället för att tänka på bataljons framryckning och i stora penseldrag tvingades gå ner på direkt stridsteknisk nivå; var skulle jag söka stridsställning, hur reagerar man när första foten landar på stranden och så vidare. Frågeställningar som det är av största vikt att man oavsett vilken nivå man arbetar på i Försvarsmakten alltid måste vara medveten om.

Efter momentet fortsatte vi att följa fälttåget och några dagar senare besökte vi klostret i Monte Cassino som under kriget totalförstördes men idag är helt återuppbyggt. I Monte Cassino var det 65 år sedan klostret intogs vilket uppmärksammades vid en kransnedläggning på den polska kyrkogården där många av de soldater som slutligen intog klostret vilar. Samma kväll mötte vi kanadensiska veteraner och det var mycket intressant att från förstahandskällor höra hur det var att strida i området och vilka umbäranden soldaterna levde under.

Efter inte mindre än elva moment anlände vi till hamnen i Anzio, där vi i grupper bestående av sjö-, amfibie- och markkadetter fick göra ett gemensamt bedömande. Momentet bestod i huvudsak i att möjliggöra ett anfall mot Rom. För att detta skulle kunna ske krävdes resurser ur marinen för att möjliggöra landstigning med amfibieförband, som i sin tur tog ett brohuvud och på så vis möjliggjorde markstyrkornas landstigning.
Det bedömande som skedde på piren belyste hur vi måste ta hänsyn till varandras begränsningar och möjligheter för att kunna lösa uppgifter.

Då Karlberg är en försvarsmaktsgemensam skola gynnas samarbetet mellan arenorna, vilket betydligt förenklar att arbeta i tillfälligt sammansatta grupper under stark tidspress.

Sedan vi hade spenderat en natt i Anzio påbörjades den sista etappen på vår resa mot Rom varifrån vi påföljande dag reste hem.

Under övningen bidrog militärhistorikern och överstelöjtnanten Marco Smedberg med historiska genomgångar vilka knöt samman de bedömningar vi gjort idag med de bedömningar och beslut som skedde på samma platser 65 år tidigare.