Skolslut och anställning

Fältarbetsfunktionen får nu en rejäl kompetensförstärkning i form av både specialistofficerare och yrkesofficerare i och med de examinationer och anställningsceremonier som nu genomförs. Totalt är det 17 specialistofficerare och 11 taktiskt operativa officerare som anställs vid Ing 2.

Specialistofficerarna med fältarbetsinrikning har nu fått anställning i Försvarsmakten. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Eleverna vid YOP 06/09 farb uppställda för avslutningsceremoni.
Eleverna vid YOP 06/09 farb uppställda för avslutningsceremoni. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Hedersbetygade elever vid Fältarbetsskolan, sergeant Daniel Amador Eriksson (tv) och sergeant Tobias Lindgren.
Hedersbetygade elever vid Fältarbetsskolan, sergeant Daniel Amador Eriksson (tv) och sergeant Tobias Lindgren. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Eleverna vid YOP 06/09 farb uppställda för avslutningsceremoni. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Hedersbetygade elever vid Fältarbetsskolan, sergeant Daniel Amador Eriksson (tv) och sergeant Tobias Lindgren. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

Den 19 juni anställs 16 Specialistofficerare med fältarbetsinriktning i Försvarsmakten och utnämns till 1:e sergeanter efter ett års utbildning. Den första terminen genomfördes vid Markstridsskolan i Kvarn tillsammans med andra arméelever. Utbildningen var huvudsakligen inriktad mot att kunna verka som gruppchef i insatsorganisationen och var följaktligen praktiskt inriktad, med många dygn i fält.

I januari började eleverna sin utbildning vid Fältarbetsskolan i Eksjö. Den andra terminen har varit mera inriktad mot rollen som instruktör. Dessutom har utbildningen innehållit en hel del ingenjörspecifik utbildning med bland annat byggnation av olika brotyper, minmedvetenhet och utbildning till instruktör i sprängtjänst.

Nu anställs eleverna i Försvarsmakten, 15 av dem vid Ing 2 i Eksjö och en av dem vid I 19 i Boden. Viss utbildning återstår dock innan eleverna kan examineras. Resterande utbildning består till huvudsak av praktik i trupputbildning och utbildning till skjutledare vid stridsutbildning med skarp ammunition. Anledningen till att denna utbildning inte kunnat genomföras under våren är att Ing 2 inte haft tillräckligt många soldater för eleverna att träna med.

De nyanställda specialistofficerarna kommer under hösten att påbörja arbete och utbildning utanför Fältarbetsskolans dörrar.
– Min uppfattning är att eleverna är väl rustade för den verklighet de kommer att möta. Det är ett gäng med mycket drivna och engagerade grabbar, och jag är övertygad om att de kommer bli en bra förstärkning till förbanden, säger kapten Joakim Carlsson, kurschef vid Fältarbetsskolan.

Flera skolavslutningar med efterkommande anställning har skett. Det tekniska området inom Fältarbetsfunktionen kommer att få förstärkning i form av två specialistofficerare och tre taktiskt operativa officerare som utbildats vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad, FMTS. Även för dessa specialister återstår en del utbildning, de kommer under hösten att läsa tekniska kurser vid FMTS och kommer hem till Ing 2 omkring jul.

Vid Fältarbetsskolan har det genomförts en avslutningsceremoni för de åtta eleverna vid Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 (YOP 06/09). Dessa är nu de första officerarna med en officersexamen att anställas vid Ing 2. Eftersom examensceremonin genomförs samlat med övriga arméelever vid Markstridsskolan i Kvarn valde Fältarbetsskolan att ha en avslutningsceremoni som inramning på de totalt två år eleverna studerat vid skolan.

Vid avslutningsceremonin delades priser ut till förtjänstfulla elever. Det traditionella hederspriset ”Chefen Fältarbetsskolans Hederssabel” gick till kursens främste kadett, sergeant Tobias Lindgren. Utbildningschefens pris för förtjänstfulla insatser tillföll sergeant Daniel Amador Eriksson i form av ett bokpris.

– Ta väl hand om den kunskap ni nu har i er officersroll och använd den på rätt sätt, var de ord på vägen som Utbildningschefen vid Fältarbetsskolan, överstelöjtnant Kenneth Persson, skickade med dem.